W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
26.10.201609:20

Cel konkursu:
Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie, w formie powierzenia, realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).
Wyłonione w drodze konkursu organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego mają zapewnić funkcjonowanie siedmiu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na terenie miasta Lublin.Rodzaj zadania: udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej - prowadzenie siedmiu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
1.  Rodzaj zadania: udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej - prowadzenie siedmiu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.


2.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
1)  na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, z budżetu państwa przeznacza się środki w wysokości: 425.081,16 zł, przy czym na każdy z punktów przeznacza się 60.725,88 zł w skali roku;
2)  Prezydent Miasta Lublin zastrzega możliwość zmiany kwoty, o której mowa w pkt 1 w zależności od decyzji organów administracji rządowej w przedmiocie przyznania środków na realizację zadania.

3.  Zasady przyznawania dotacji:

1)  zasady przyznawania dotacji określają następujące przepisy:
a)  ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.),
b)  ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz.1255),
c)  ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.),
d)  uchwała nr 295/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016,
e)  zarządzenie nr 26/10/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 października  2016 r. w sprawie procedury przeprowadzenia kontroli realizacji zadań publicznych zlecanych przez Miasto Lublin podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
f)  zarządzenie nr 7/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru kart oceny w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2)  w konkursie oferty mogą składać organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

3)  forma realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1: powierzenie;

4)  złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) – oraz posiadać załączniki w niej wymienione;

5)  wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać wypełnione, w przypadku, gdy dana pozycja formularza oferty nie odnosi się do oferty lub zadania, należy wpisać np. „nie dotyczy”;

6)  wypełnienie części IV pkt 5 formularza oferty – tabela: „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego” – nie jest obowiązkowe;

7)  wypełnienie części IV pkt 8 formularza oferty - kolumna 10: „z wkładu rzeczowego (w zł)” w tabeli: „Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok ...” - nie jest obowiązkowe;

8)  do oferty należy również dołączyć:
a)  oświadczenie, że w stosunku do oferenta (oferentów) jest lub nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne,
b)  zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z podmiotami uprawnionymi do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w rozumieniu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, z których wynikać będzie że podmiot ten spełniać będzie wymogi określone w przedmiotowej ustawie (oryginały lub kserokopie umów/promes potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta),
c)  dokumenty, z których wynika co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub informacji prawnych,
d)  zobowiązanie o zapewnieniu poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem oraz zapewnieniu profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
e)  oświadczenie, że oferent, w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert (termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy):
rozliczył się z dotacji przyznanych na wykonanie realizowanych zadań publicznych,
wykorzystał otrzymane dotacje zgodnie z celem jej przyznania,
nie znalazł się w sytuacji, gdy rozwiązana z nim została umowa na realizację zadania publicznego;

9)  ofertę i oświadczenia składane wraz z ofertą muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu lub podmiotów i składania oświadczeń woli w jego imieniu; jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji;

10)  w przypadku braków lub błędów formalnych w ofercie lub/i załącznikach do oferty, oferent może zostać wezwany w celu ich uzupełnienia; uzupełnienie to musi nastąpić w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji w tej sprawie;

11)  w przypadku dołączenia pełnomocnictwa należy złożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wys. 17 zł (od złożenia dokumentu pełnomocnictwa do akt) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012, poz. 1282 z późn. zm.), opłatę skarbową należy dokonać na konto Urzędu Miasta Lublin nr 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000);

12)  oferty podmiotów, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, zalegających z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych lub/i na ubezpieczenie społeczne nie będą rozpatrywane;

13)  złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem dotacji, przyznanie środków uzależnione jest od otrzymania przez miasto Lublin decyzji organów administracji rządowej w przedmiocie przyznania środków na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1;

14)  dotacje na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym;

15)  decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Prezydent Miasta Lublin w oparciu o opinię Komisji Konkursowej, w terminie 7 dni od daty przekazania protokołu Komisji Konkursowej;

16)  od decyzji Prezydenta Miasta Lublin nie przysługuje odwołanie;

17)  dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana – w takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w zaktualizowanym opisie poszczególnych działań, harmonogramie i kosztorysie;

18) wnioskodawca może złożyć jedną ofertę na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w kilku punktach; liczba punktów ujętych w ofercie nie może być większa niż siedem.


4.  Terminy i warunki realizacji zadania:

1)  zadanie realizowane będzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.;

2)  warunkiem realizacji zadania jest:
a)  udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalach udostępnionych przez miasto Lublin, w sposób właściwy oznaczonych, umeblowanych oraz wyposażonych w dostęp do energii elektrycznej i dostęp do internetu - wykaz lokali zostanie podany organizacji do 15 grudnia 2016 r; miasto Lublin zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji punktu w trakcie realizacji umowy,
b)  udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w terminie realizacji zadania, we wszystkie dni powszednie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w wymiarze 4 godzin zegarowych dziennie,
c)  udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej przez:
- adwokatów,
- radców prawnych,
- doradców podatkowych (w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej),
- osoby, które:
  - ukończyły wyższe studia prawnicze i uzyskały tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
  - posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
   - korzystają z pełni praw publicznych oraz mają pełną zdolność do czynności prawnych,
  - nie były karane za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
d)  udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zgodnie z systemem rezerwacji opracowanym przez miasto Lublin,
e)  udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie określonym ustawa o z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
f)  dokumentowanie udzielonej pomocy prawnej zgodnie z ustawą nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej i zasadami ustalonymi przez miasto Lublin,
g)  przekazywanie do Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin dokumentacji wynikającej z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w terminie 14 dni po zakończeniu każdego miesiąca,
h)  opracowywanie miesięcznych statystyk według wzorów przekazanych przez Kancelarię Prezydenta Miasta Lublin dotyczących udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej i przekazywania ich w formie papierowej i elektronicznej do Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin w terminie 7 dni od zakończenia każdego miesiąca,
i)  zapewnienie osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej komputera oraz drukarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi w każdym z punktów udzielenia pomocy prawnej,
j)  zapewnienie właściwej obsługi finansowej i administracyjnej zadania, w tym telefoniczne potwierdzanie wizyt według zasad ustalonych przez miasto Lublin.


5.  Termin składania ofert:

1)  termin składania ofert upływa 15 listopada 2016 r. o godzinie 15.30;

2)  oferty należy wypełnić i złożyć w wersji elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC” udostępnionej na stronie www.witkac.pl oraz w wersji papierowej, po wydrukowaniu z platformy Witkac. Oferty wydrukowane należy składać osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w Ratuszu, Urząd Miasta Lublin, pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin (decyduje data wpływu) lub za pośrednictwem poczty na adres: Kancelaria Prezydenta, Referat ds. petycji, nieodpłatnej pomocy prawnej i obsługi informacyjnej, Urząd Miasta Lublin, ul. Bernardyńska 3/Przechodnia 4, 20-109 Lublin (decyduje data wpływu).


6.  Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1)  oferty rozpatrzone zostaną w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną przez Komisję Konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Lublin;

2)  komisja rozpatruje oferty w ciągu 30 dni, licząc od zakończenia terminu składania ofert;

3)  wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z informacją o wynikach oceny formalnej zostanie umieszczony na stronie internetowej www.um.lublin.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.um.bip.lublin.eu oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Mieszkańców, pl. W. Łokietka 1 (Ratusz), w terminie do dnia 25 listopada 2016 r.;

4)  kryteria oceny formalnej:
a)  oferta została złożona przez uprawnionego oferenta,
b)  oferta została złożona na obowiązującym druku,
c)  oferta wypełniona jest czytelnie i kompletnie,
d)  oferta została złożona w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu,
e)  oferta jest złożona na zadanie, którego realizacja jest zgodna z celami statutowymi oferenta,
f)  termin realizacji oferowanego zadania mieści się w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu,
g)  wymagany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania jest na poziomie i w formie wskazanej w ogłoszeniu,
h)  oferta jest podpisana przez upoważnione osoby,
i)  oferta zawiera wymagane w ogłoszeniu załączniki,
j)   inny błąd formalny wskazany przez członków komisji;

5)  oferty niespełniające wymogów formalnych określonych w pkt 4 lub nieuzupełnione po wezwaniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 10, zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane podczas oceny merytorycznej;

6)  kryteria oceny merytorycznej:
a)  możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta – 0 - 25 pkt,
b)  proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie – 0 - 40 pkt,
c)  przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – 0 - 15 pkt,
d)  planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – 0 - 10 pkt,
e)  ocena realizacji zadań publicznych, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – 0 -10 pkt;

7)  oferty, które otrzymały w wyniku ostatecznej oceny merytorycznej mniej niż 65 punktów nie mogą uzyskać rekomendacji do dofinansowania;

8)  komisja na każdym etapie swojej pracy może wezwać do złożenia wyjaśnień w sprawie oferty osobę wyznaczoną w ofercie do składania wyjaśnień.


7.  Środki przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych  z zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach otwartego konkursu ofert: w roku 2014 i 2015 r. zadanie nie było realizowane; w 2016 r. zawarto umowy na realizację przedmiotowego zadania na kwotę: 419.622 zł.


8.  Koszty kwalifikowane przy realizacji zadania ze środków budżetu miasta Lublin:

1)  koszty wynagrodzeń osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z pochodnymi;

2)  koszty zakupu sprzętu biurowego (np. laptop, drukarka);

3)  w ramach kosztów obsługi (pośrednich) stanowiących do 10 % dotacji: obsługa finansowo-księgowa zadania, obsługa administracyjna, zakup materiałów oraz usług biurowych, pocztowych i telekomunikacyjnych, opłaty bankowe;

4)  podatek od towarów i usług (VAT) - jeżeli nie może zostać odzyskany w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r.  poz. 710 z późn. zm.).

 

Za koszty kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione w terminie realizacji zadania z zastrzeżeniem, że wydatkowanie środków finansowych z dotacji możliwe jest od dnia 1 stycznia 2017 r.


Informacje w sprawie konkursu można uzyskać drogą mailową – pomocprawna@lublin.eu.


Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: www.um.bip.lublin.eu, na stronie internetowej: www.um.lublin.eu i tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Mieszkańców, pl. W. Łokietka 1 (Ratusz).

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin