W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego obejmującego prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego obejmującego prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym
11.02.202211:41

Prezydent Miasta Lublin działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2022 r. obejmującego prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.

Rodzaj zadania publicznego: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Tytuł zadania publicznego: Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.

Cel konkursu: Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym obejmującego prowadzenie w 2022 r. dwóch placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej (świetlic socjoterapeutycznych) świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym poprzez realizację zajęć socjoterapeutycznych.

Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego:

  1. Zapewnienie funkcjonowania dwóch placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie specjalistycznej (świetlic socjoterapeutycznych) oraz realizacji ich zadań, w tym prowadzenia grupowych zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
  2. Udzielenie specjalistycznej pomocy i wsparcia dzieciom uczęszczającym do świetlic socjoterapeutycznych, stworzenie im możliwości wszechstronnego rozwoju, ograniczenie i zmiana zachowań niepożądanych, wzrost umiejętności społecznych, wyrównanie deficytów.

Forma realizacji zadania publicznego: Wsparcie.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego: Na realizację zadania zaplanowano w budżecie Miasta Lublin na 2022 r. środki finansowe w łącznej kwocie: 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), w tym na prowadzenie jednej świetlicy socjoterapeutycznej w maksymalnej kwocie: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Termin realizacji zadania publicznego: Zadanie będzie realizowane w terminie od dnia 28 marca 2022 r. do dnia 30 grudnia 2022 r.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2022 r. (poniedziałek) do godz. 15:30.

Wszelkie informacje na temat konkursu ofert ofert można uzyskać w siedzibie Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin przy ul. Spokojnej 2 w Lublinie oraz telefonicznie pod numerem: 81 466 3411.

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin