W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Lepsze powietrze w Lublinie
14.05.202408:23

Z rocznej oceny jakości powietrza w województwie lubelskim opracowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Lublinie wynika, że w 2023 roku w Lublinie było czystsze powietrze w porównaniu z rokiem 2022 i poprzednimi latami. Raport dotyczył 2 stref: Aglomeracja Lubelska (miasto Lublin) oraz strefa lubelska (pozostały obszar województwa lubelskiego). Dla wszystkich analizowanych zanieczyszczeń aglomeracja lubelska i strefa lubelska zostały zaliczone do klasy A, co oznacza, że poziom stężeń zanieczyszczenia nie przekracza poziomu dopuszczalnego.

Raport wojewódzki za rok 2023 dostępny jest na stronie internetowej powietrze.gios.gov.pl

Raport dotyczył 2 stref: Aglomeracja Lubelska (miasto Lublin) oraz strefa lubelska (pozostały obszar województwa lubelskiego.). Ocena pod kątem ochrony zdrowia ludzi dotyczyła 12 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), ozonu (O3), benzenu (C6H6), pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle zawieszonym PM10: benzo(a)pirenu (B(a)P), arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) i ołowiu (Pb). Dla wszystkich analizowanych zanieczyszczeń aglomeracja lubelska i strefa lubelska zostały zaliczone do klasy A, co oznacza, że poziom stężeń zanieczyszczenia nie przekracza poziomu dopuszczalnego.

Stężenie pyłu PM10

  • Liczba dni z przekroczeniami stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 w ciągu roku może wynieść zgodnie z przepisami prawa 35 dni.
  • Według raportu GIOŚ w Lublinie na stacji przy ul. Obywatelskiej i ul. Śliwińskiego w roku 2023 tych dni było odpowiednio 11 oraz 3 dni. W poprzednim roku kalendarzowym było to dwukrotnie więcej odpowiednio 23 oraz 8 dni.
  • Stężenie średnioroczne PM10 na obu stacjach monitoringu jakości powietrza również się zmniejszyło: w 2022 r. było to 25 μg/m3 i 20 μg/m3, zaś w 2023 r. 24 μg/m3 i 18 μg/m3 . Norma roczna wynosi 40 μg/m3.
  • Analiza stężeń pyłu zawieszonego PM10 w latach 2014-2023 wskazuje na znaczącą tendencję spadkową ilości zanieczyszczeń.

Stężenie pyłu PM2.5

  • Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 wynosi 20 μg/m3.
  • W 2023 r. na obu stacjach odczyty wskazały odpowiednio: 18 μg/m3 oraz 11 μg/m3.
  • W 2022 r. było to 20 μg/m3 i 14 μg/m3.
  • Analizując stężenia średnioroczne pyłu zawieszonego PM2,5 z lat 2013-2022 obserwuje się trend malejący tego rodzaju zanieczyszczenia.

Benzo(a)piren

  • Średnioroczny poziom docelowy wynosi 1 ng/m3. Ten rodzaj zanieczyszczenia mierzony jest tylko na stacji przy ul. Śliwińskiego.
  • Od 2014 r. do 2021 r. poziom docelowy był przekraczany każdego roku. Natomiast w 2022 r. oraz 2023 r. norma została zachowana i wyniosła 1 ng/m3.

Ocena jakości powietrza wykazała, iż w Lublinie zanotowano istotną poprawę jakości powietrza w porównaniu z rokiem 2022 oraz poprzednimi latami. Dotrzymane zostały poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu.

Poprawa jakości powietrza w mieście Lublin wynika z podejmowanych od wielu lat działań m.in.: zarówno edukacyjnych, promocji nowoczesnych urządzeń grzewczych, wspierania finansowego wymiany starych pieców/kotłów na paliwo stałe, prowadzenia kontroli spalania paliw. Do poprawy jakości powietrza przyczyniły się również bardziej obfite opady w sezonie zimowym oraz cieplejsze w porównaniu do wielolecia miesiące zimowe.

W Lublinie pomiary jakości powietrza prowadzone są na dwóch stacjach monitoringu powietrza: przy ul. Obywatelskiej oraz przy ul. Śliwińskiego. Miasto Lublin od wielu lat współfinansuje remonty i konserwacje stacji przy ul. Obywatelskiej.

ekoLublin logo

Baner Wyszukiwarka odpadów - na pierwszym tle cztery pojemniki na odpady w kolorach żółtym, zielonym, niebieskim i brązowym

baner_kompostowanie

Baner Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - żółto-białe napisy na tle niebieskiego nieba i zielonej trawy

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie