W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Deklaracje i płatności

Od 1 lipca 2021 r. nastąpiła zmiana metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata będzie naliczana od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stanowi iloczyn liczby mieszkańców oraz stawki opłaty.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani do złożenia w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, do Urzędu Miasta Lublin wypełnioną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której podają m.in. adres nieruchomości, której są właścicielem lub zarządcą, deklarują ilość osób zamieszkałych i na tej podstawie wyliczają sobie sami kwotę opłaty jaką będą ponosić za gospodarowanie odpadami przez nich wytworzonymi.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Wypełnioną i podpisaną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można złożyć w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin ul. Tomasza Zana 38, w Biurze Obsługi Mieszkańców w Lublinie: ul. Filaretów 44, ul. Szaserów 13-15, ul. Franciszka Kleeberga 12a, ul. Wieniawska 14, ul. Wolska 11 lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin.

Zgodnie z uchwałą Nr 903/XXVIII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty od 1 lipca obowiązywać będą następujące stawki opłat, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny.

 • w zabudowie wielorodzinnej w wysokości 24,80 zł miesięcznie od jednego mieszkańca,
 • w zabudowie jednorodzinnej w wysokości 28,80 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Zmiana metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powoduje, że właściciele nieruchomości położonych na terenie miasta Lublina są zobowiązani do 10 sierpnia 2021 roku do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ten dotyczy właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie wielorodzinnej.

Od 1 lipca 2021 r. właściciele nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny, są zwolnieni w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie ustalone jest dla rodziny wielodzietnej ponad kwotę przekraczającą miesięcznie:

 • w przypadku nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej - 124,00 zł,
 • w przypadku nieruchomości w zabudowie jednorodzinne - 144,00 zł.

Oznacza to, iż w przypadku wspólnego zamieszkiwania na nieruchomości dużej rodziny opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się jedynie za 5 osób będących członkami dużej rodziny zamieszkujących daną nieruchomość, a każda szósta i kolejna osoba w wyżej wymienionej rodzinie nie powoduje wzrostu miesięcznej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W deklaracji należy jednak wskazać liczbę wszystkich mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz liczbę mieszkańców podlegających zwolnieniu.

Bez zmian pozostaje zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w wysokości 5,00 zł za gospodarstwo domowe.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z art. 6ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości. Za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie określona w drodze decyzji, w której zastosowana zostanie stawka opłaty podwyższonej.

Adresy punktów, w których można złożyć osobiście wypełnioną deklarację:

 1. Biuro Obsługi Mieszkańców
  20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14
  tel. 81 466 1002
  Godziny przyjęć interesantów:
  - poniedziałek - piątek od 7:45-15:15
  Urny do wrzucania dokumentów w kopertach są dostępne w godzinach 7:30-15:30
 2. Biuro Obsługi Mieszkańców
  20-609 Lublin, ul. Filaretów 44
  tel. 81 466 1010
  Godziny przyjęć interesantów:
  - poniedziałek - piątek od 7:45-15:15
  Urny do wrzucania dokumentów w kopertach są dostępne w godzinach 7:30-15:30
 3. Biuro Obsługi Mieszkańców
  20-243 Lublin, ul. Kleeberga 12a
  tel. 81 466 1070
  Godziny przyjęć interesantów:
  - poniedziałek - piątek od 7:45-15:15
  Urny do wrzucania dokumentów w kopertach są dostępne w godzinach 7:30-15:30
 4. Biuro Obsługi Mieszkańców
  20-553 Lublin, ul. Szaserów 13-15
  tel. 81 466 1044
  Godziny przyjęć interesantów:
  -poniedziałek - piątek od 7:45-15:15
  Urny do wrzucania dokumentów w kopertach są dostępne w godzinach 7:30-15:30
 5. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin
  20-601 Lublin, Zana 38
  tel. 81 466 2600
  Godziny przyjęć interesantów
  - poniedziałek - piątek od 7:30-15:30

Wypełnioną deklarację można również wysłać pocztą na adresy BOM oraz Wydziału Ochrony Środowiska lub na adres główny urzędu:

Prezydent Miasta Lublin
Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin

Akty prawne potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości:

 • odpis z księgi wieczystej lub
 • akt notarialny zakupu nieruchomości lub
 • umowa najmu/dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego lub
 • inny dokument potwierdzający wejście w posiadanie nieruchomości (np. postanowienie sądu o nabyciu spadku, akt darowizny nieruchomości)

Deklaracja obowiązująca od 01.07.2021 roku

Do pobrania

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

Do pobrania

ekoLublin logo

Baner Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - żółto-białe napisy na tle niebieskiego nieba i zielonej trawy

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie

Akcja Moje Miasto to też Twój dom