W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Deklaracje i płatności

Właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani do złożenia w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, do Urzędu Miasta Lublin wypełnioną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której podają m.in. adres nieruchomości, której są właścicielem lub zarządcą, deklarują ilość osób zamieszkałych i na tej podstawie wyliczają sobie sami kwotę opłaty jaką będą ponosić za gospodarowanie odpadami przez nich wytworzonymi.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Wypełnioną i podpisaną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można złożyć w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin ul. Tomasza Zana 38, w Biurze Obsługi Mieszkańców w Lublinie: ul. Filaretów 44, ul. Szaserów 13-15, ul. Franciszka Kleeberga 12a, ul. Wieniawska 14, ul. Wolska 11 lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin.

Od 1 lipca 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku ze zmianą stawki opłaty właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość podanych w deklaracji oraz nowej stawki opłaty. Właściciele nieruchomości nie są obowiązani do składania nowej deklaracji i uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Termin i sposób uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie i płatność wnosi się w terminach miesięcznych do 15 dnia każdego następnego miesiąca na numer indywidualnego rachunku bankowego. Do złożenia nowej deklaracji obowiązani są właściciele nieruchomości wobec których została wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z uchwałą Nr 1451/XLIX/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od 1 lipca 2023 r. obowiązywać będą następujące stawki opłat, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny:

 • w zabudowie wielorodzinnej w wysokości 29,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca,
 • w zabudowie jednorodzinnej w wysokości 33,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny, są zwolnieni w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie dla rodziny wielodzietnej zamieszkującej wspólnie na nieruchomości zostało ustalone ponad kwotę przekraczającą miesięcznie: 

 • w przypadku nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej – 147,50 zł
 • w przypadku nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - 167,50 zł

Oznacza to, iż w przypadku wspólnego zamieszkiwania na nieruchomości rodziny wielodzietnej opłatę za gospodarowanie odpadami wnosi się jedynie za 5 osób będących członkami rodziny wielodzietnej, a każda szósta i kolejna osoba z tej rodziny nie powoduje wzrostu miesięcznej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Ponadto została rozszerzona ulga dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi za kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym. Od 1 lipca 2023 r. zwolnienie będzie to wynosić 4,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z art. 6ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości. Za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie określona w drodze decyzji, w której zastosowana zostanie stawka opłaty podwyższonej.

Adresy punktów, w których można złożyć osobiście wypełnioną deklarację:

 1. Biuro Obsługi Mieszkańców
  20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14
  tel. 81 466 1002
  Godziny przyjęć interesantów:
  - poniedziałek - piątek od 7:45-15:15
  Urny do wrzucania dokumentów w kopertach są dostępne w godzinach 7:30-15:30
 2. Biuro Obsługi Mieszkańców
  20-609 Lublin, ul. Filaretów 44
  tel. 81 466 1010
  Godziny przyjęć interesantów:
  - poniedziałek - piątek od 7:45-15:15
  Urny do wrzucania dokumentów w kopertach są dostępne w godzinach 7:30-15:30
 3. Biuro Obsługi Mieszkańców
  20-243 Lublin, ul. Kleeberga 12a
  tel. 81 466 1070
  Godziny przyjęć interesantów:
  - poniedziałek - piątek od 7:45-15:15
  Urny do wrzucania dokumentów w kopertach są dostępne w godzinach 7:30-15:30
 4. Biuro Obsługi Mieszkańców
  20-553 Lublin, ul. Szaserów 13-15
  tel. 81 466 1044
  Godziny przyjęć interesantów:
  -poniedziałek - piątek od 7:45-15:15
  Urny do wrzucania dokumentów w kopertach są dostępne w godzinach 7:30-15:30
 5. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin
  20-601 Lublin, Zana 38
  tel. 81 466 2600
  Godziny przyjęć interesantów
  - poniedziałek - piątek od 7:30-15:30

Wypełnioną deklarację można również wysłać pocztą na adresy BOM oraz Wydziału Ochrony Środowiska lub na adres główny urzędu:

Prezydent Miasta Lublin
Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin

Akty prawne potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości:

 • odpis z księgi wieczystej lub
 • akt notarialny zakupu nieruchomości lub
 • umowa najmu/dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego lub
 • inny dokument potwierdzający wejście w posiadanie nieruchomości (np. postanowienie sądu o nabyciu spadku, akt darowizny nieruchomości)

Deklaracja obowiązująca od 01.07.2023 roku

Do pobrania

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

Do pobrania

ekoLublin logo

Baner Wyszukiwarka odpadów - na pierwszym tle cztery pojemniki na odpady w kolorach żółtym, zielonym, niebieskim i brązowym

baner_kompostowanie

Baner Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - żółto-białe napisy na tle niebieskiego nieba i zielonej trawy

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie