W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Deklaracje i płatności

Od 1 sierpnia 2020 roku obowiązują nowe druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych muszą w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, złożyć do Urzędu Miasta Lublin wypełnioną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której podają m.in. adres nieruchomości, której są właścicielem lub zarządcą, deklarują ilość osób w danym gospodarstwie domowym i na tej podstawie wyliczają sobie sami kwotę opłaty jaką będą ponosić za gospodarowanie odpadami przez nich wytworzonymi.

Wypełnioną deklarację należy złożyć osobiście  w Urzędzie Miasta (w każdym Biurze Obsługi Mieszkańców oraz w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin) lub wysłać pocztą na adres urzędu.  

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin informuje, iż nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1579) wprowadziła obowiązek zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

W związku z powyższym w dniu 26 czerwca 2020 r. Rada Miasta Lublin przyjęła uchwałę Nr 652/XX/2020 dotyczącą określenia zmienionego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 lipca 2020 r. z mocą obowiązywania od dnia 1 sierpnia 2020 r. Oznacza to, że wszystkie złożone i obowiązujące deklaracje, w których wskazano nieselektywną zbiórkę odpadów muszą zostać „zastąpione” zmienionymi deklaracjami wskazującymi prowadzenie selektywnej zbiórki. Wobec powyższego właściciele nieruchomości, którzy w dotychczas złożonych deklaracjach wskazali brak prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zobligowani są do złożenia nowych deklaracji obowiązujących od miesiąca sierpnia 2020 r. Termin złożenia nowych deklaracji upływa 10 września 2020 r.

Jednocześnie wyjaśniamy, iż ci właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklaracje wskazując selektywną zbiórkę odpadów komunalnych nie muszą składać deklaracji ponownie.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z art. 6ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości. Za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie określona w drodze decyzji, w której zastosowana zostanie stawka opłaty podwyższonej, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Lublin Nr 651/XX/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniającą uchwałę nr 18/II/2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.​

Adresy punktów, w których można złożyć osobiście wypełnioną deklarację:

 1. Biuro Obsługi Mieszkańców
  20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14,
  tel. 81 466 1002, fax 81 466 1003.
  Godziny przyjęć interesantów:
  - poniedziałek - piątek od 7:45-15:15
  Urny do wrzucania dokumentów w kopertach są dostępne w godzinach 7:30-15:30
 2. Biuro Obsługi Mieszkańców
  20-609 Lublin, ul. Filaretów 44,
  tel. 81 466 1010, fax 81 466 1010.
  Godziny przyjęć interesantów:
  - poniedziałek - piątek od 7:45-15:15
  Urny do wrzucania dokumentów w kopertach są dostępne w godzinach 7:30-15:30
 3. Biuro Obsługi Mieszkańców
  20-243 Lublin, ul. Kleeberga 12a,
  tel. 81 466 1070, fax 81 466 1071.
  Godziny przyjęć interesantów:
  - poniedziałek - piątek od 7:45-15:15
  Urny do wrzucania dokumentów w kopertach są dostępne w godzinach 7:30-15:30
 4. Biuro Obsługi Mieszkańców
  20-553 Lublin, ul. Szaserów 13-15,
  tel. 81 466 1044, fax 81 466 1048.
  Godziny przyjęć interesantów:
  -poniedziałek - piątek od 7:45-15:15
  Urny do wrzucania dokumentów w kopertach są dostępne w godzinach 7:30-15:30
 5. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin
  20-601 Lublin, Zana 38
  tel. 81 466 2600
  Godziny przyjęć interesantów po wcześniejszym umówieniu telefonicznym:
  - poniedziałek - piątek od 7:30-15:30

Wypełnioną deklarację można również wysłać pocztą na adresy BOM oraz Wydziału Ochrony Środowiska lub na adres główny urzędu:

Prezydent Miasta Lublin
Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin

Akty prawne potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości:

 • odpis z księgi wieczystej lub
 • akt notarialny zakupu nieruchomości lub
 • umowa najmu/dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego lub
 • inny dokument potwierdzający wejście w posiadanie nieruchomości (np. postanowienie sądu o nabyciu spadku, akt darowizny nieruchomości)

Deklaracja obowiązująca od 01 stycznia 2021 roku

Do pobrania

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

Do pobrania

ekoLublin logo

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie

Gra Super Eko

Akcja Moje Miasto to też Twój dom