W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
FAQ

Kategorie

 • Zmiana całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie jest konsekwencją nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.888 ze zm.), która swoje źródła ma w dyrektywach Unii Europejskiej obligujących państwa członkowskie do ustanowienia i wdrożenia standardów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych w celu minimalizacji ilości odpadów kierowanych do składowania. Dużą rolę przy wprowadzeniu zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi odegrały metodyka analizy cyklu życia produktu oraz idea oszczędności w gospodarowaniu dostępnymi naturalnymi zasobami poprzez ponowne wykorzystanie odpadów.

  Systemowa zmiana gospodarowania odpadami komunalnymi ma na celu przede wszystkim odzyskanie z odpadów jak największej ilości surowców lub energii do ponownego wykorzystania. Przed zmianą przepisów, gdy odbiór odpadów odbywał się na podstawie indywidualnych umów podpisywanych bezpośrednio z przedsiębiorcą odbierającym odpady, najpowszechniejszą metodą było wyrzucanie odpadów na składowiska co uniemożliwia ich ponowne wykorzystanie. Dodatkowo gminny system ma na celu wyeliminowanie patologii związanych z niewłaściwym sposobem pozbywania się odpadów komunalnych przez wytwórców np. wyrzucania na dzikie wysypiska, spalania w paleniskach domowych, podrzucania do pojemników zlokalizowanych na terenach spółdzielni mieszkaniowych, koszy ulicznych. W gminnym systemie gospodarowania zmienił się sposób zagospodarowywania odpadów, zasadniczy nacisk kładziony jest na recykling i odzysk odpadów oraz na znacznie zmniejszenie składowania odpadów.

  Zmiana zasad segregowania odpadów na terenie Lublina od dnia 1 lipca 2018 r. została wymuszona poprzez zmianę zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.2017.19). W wyniku nowelizacji przepisów Rozporządzenia, gminy na terenie Polski straciły możliwość zbierania odpadów "surowcowych" do jednego pojemnika z oznaczeniem "Frakcja sucha". Nowe przepisy wymusiły rozszerzenie selektywnego zbierania odpadów "u źródła", wprowadziły obowiązek dzielenia odpadów na papier i tekturę, szkło, metale i tworzywa sztuczne, oraz wprowadziły obowiązek segregacji odpadów BIO. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 1 lipca 2017 r.

 • Selektywne zbieranie odpadów oznacza zbieranie odpadów z podziałem na następujące frakcje odpadów komunalnych: 

  1. papier i tektura (opakowania z papieru, kartonu, gazety i czasopisma, katalogi i ulotki, zeszyty i książki)
  2. szkło (opróżnione szklane butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach)
  3. metale i tworzywa sztuczne (plastikowe butelki i opakowania po napojach i produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe, puszki po napojach i konserwach)
  4. odpady BIO (odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia, fusy po kawie i herbacie, skorupki jajek)
  5. bioodpady stanowiące części roślin ulegające biodegradacji w procesie kompostowania obejmujące w szczególności: trawę, liście, drobne gałęzie, rośliny z ogródków
  6. przeterminowane leki
  7. przeterminowane chemikalia (oleje, rozpuszczalniki, farby wodne i olejne, środki ochrony roślin w tym opakowania po tych środkach)
  8. zużyte baterie i zużyte akumulatory
  9. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w tym zużyte świetlówki oraz zużyte energooszczędne źródła światła
  10. zużyte opony z samochodów osobowych i ciężarowo-osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep do tych pojazdów
  11. odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z przebudowy, montażu lub remontu budynków prowadzonych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości obejmujące w szczególności: beton, gruz betonowy, cegły, gruz ceglany, potłuczona ceramika,potłuczone szkło okienne
  12. meble i inne odpady wielkogabarytowe obejmujące odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczane w pojemnikach stosowanych na terenie nieruchomości, w szczególności łóżka, materace, wózki dziecięce, deski, choinki, grube gałęzie
  13. zmieszane odpady komunalne – pozostałe nie wymienione powyżej frakcje odpadów zbierane łącznie


  Nieselektywne zbieranie odpadów oznacza łączne zbieranie wszystkich odpadów do jednego pojemnika, bez podziału na frakcję wymienione w punktach 1-13 lub mieszanie co najmniej dwóch wyżej wymienionych frakcji (w punktach 1-13) łącznie.

 • Mieszkańcy mogą skorzystać z możliwości wyposażenia nieruchomości w pojemniki w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości musi jedynie zgłosić do przedsiębiorcy obsługującego nieruchomość chęć wyposażenia jego nieruchomości w pojemniki lub worki, wskazać ich ilość, rodzaj i pojemność oraz podać lokalizację tych pojemników (uwzględniając: liczbę osób korzystających z pojemników, ilość oraz rodzaj wytwarzanych odpadów komunalnych oraz częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości). Ilość i wielkość pojemników została określona w Regulaminie utrzymania czystość i porządku na terenie miasta Lublin. Musi być ona dostosowana do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, ilości wytarzanych odpadów na danej nieruchomości oraz sposobu zbierania odpadów (segregowania lub niesegregowania).

 • Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi ma za zadanie poprawę stanu środowiska naturalnego oraz jakość życia mieszkańców. Główne cele to:

  • zlikwidowanie dzikich wysypisk odpadów, które znacząco wpływają na bezpośrednie zanieczyszczenie najbliższego otoczenia życia mieszkańców Lublina,
  • wyeliminowanie palenia odpadów w piecach domowych, czyli przyczyny zanieczyszczonego i zatrutego powietrza,
  • upowszechnienie segregowania odpadów, znaczący wzrost odzyskiwania surowców z odpadów i wyraźne ograniczenie składowania odpadów na wysypiskach.

  Wszystkie te działania mają na celu poprawę standardów jakości środowiska naturalnego oraz zmniejszenie ilość substancji, które trwale zatruwają środowisko i co za tym idzie skrócić okres jego regeneracji.

 • Stawki opłaty za odpady komunalne obowiązujące od 01.07.2021 roku

  Zgodnie z uchwałą Nr 903/XXVIII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty od 1 lipca obowiązywać będą następujące stawki opłat, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny.

  Uchwała nr 903/XXVIII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

  • w zabudowie wielorodzinnej w wysokości 24,80 zł miesięcznie od jednego mieszkańca,
  • w zabudowie jednorodzinnej w wysokości 28,80 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

  Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny, są zwolnieni w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie ustalone jest dla rodziny wielodzietnej ponad kwotę przekraczającą miesięcznie:

  • w przypadku nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej - 124,00 zł,
  • w przypadku nieruchomości w zabudowie jednorodzinne - 144,00 zł.

  Dodatkowo obowiązuje zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w wysokości 5,00 zł za gospodarstwo domowe.

   

  Stawki opłaty za odpady komunalne obowiązujące do 30.06.2021 roku

  20 grudnia 2018 r Rada Miasta Lublin podjęła decyzję o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 lutego 2019 roku obowiązują one wszystkich mieszkańców naszego miasta. 

  Uchwała nr 18/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

  Uchwała nr 651/XX/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 18/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

  Odpady segregowane (stawki za miesiąc)

  Gospodarstwo Zabudowa wielorodzinna Zabudowa jednorodzinna
  1-osobowe 21  45 zł
  2-osobowe 41 zł 60 zł
  3 i więcej osobowe 63 zł 75 zł

   

  Odpady niesegregowane (stawki za miesiąc)

  Gospodarstwo Zabudowa wielorodzinna Zabudowa jednorodzinna
  1-osobowe 42  90 zł
  2-osobowe 82 zł 120 zł
  3 i więcej osobowe 126 zł 150 zł
 • Gmina zawarła umowę z przedsiębiorcą (wybranym w drodze przetargu) odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i to gmina jest stroną umowy uprawnioną do egzekwowania określonych w niej warunków. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne jest zobowiązany do zapewnienia osoby do kontaktu której będzie można zgłaszać reklamacje i inne uwagi dotyczące jakości świadczonych usług.

 • Poprawa stanu środowiska oraz podniesienie standardu życia mieszkańców stanowią podstawę całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jego głównymi zadaniami są m.in.: zwiększenie odzysku i recyklingu odpadów, zmniejszenie składowania odpadów, zlikwidowanie deponowania odpadów na dzikich wysypisk oraz zlikwidowanie procederu palenia odpadami w piecach.

 • Chipy z zakodowanymi informacjami pozwalają na zebranie informacji o rodzaju pojemnika, jego lokalizacji oraz przeznaczeniu.

 • Proces odbierania odpadów komunalnych jest dość skomplikowany i wymaga zapewnienia stałego pozyskiwania informacji. Pozyskane informację pozwalają szybko podejmować działania naprawcze oraz zapobiegać ponownym wystąpieniu problemów. Wszystkie wykorzystywane pojemniki powinny być oznakowane elektronicznie poprzez umieszczenie na nich chipów z zakodowanymi informacjami o rodzaju pojemnika, jego lokalizacji oraz rodzaju odbieranych odpadów. Stanowi to element wdrożonego w Lublinie systemu elektronicznego ewidencjonowania odbioru odpadów komunalnych, umożliwiającym identyfikację rodzaju odpadu zbieranego oraz adres nieruchomości. Ponadto każdy z pojazdów obsługujących lubelskie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wyposażony jest, zgodnie z wymogami Ministerstwa Środowiska, w system monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego (GPS) umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie, odczytywanie i weryfikację danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujniki zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów.  W efekcie pozycja wszystkich elementów systemu odbioru odpadów – pojemników, worków i pojazdów - jest stale monitorowana. Wiadomo nie tylko jaką trasą przyjechała „śmieciarka”, ale także gdzie i o której godzinie była, ile pojemników i worków odebrała. Odbierający odpady uzyskują bieżące informacje czy dany pojemnik lub worek należy do właściwiej nieruchomości i czy figuruje w systemie. System nie tylko pomaga w rzetelnym funkcjonowaniu odbioru odpadów, ale także daje możliwość kontrolowania firmy odbierającej odpady.

 • Zebrane dane pozwolą na prowadzenie bazy danych (wykazów) m. in o:

  1. dostępnych rodzajach pojemników i ich pojemności
  2. wykazie pojemników i ich przypisaniu do nieruchomości
  3. prowadzeniu listy posiadanych samochodów przez firmy odbierające odpady
  4. raportowaniu odbiorów na podstawie numeru pojemnika, daty i godziny opróżnienia, lokalizacji,
  5. częstotliwości opróżniania pojemników z poszczególnych posesji, z podziałem na typy pojemników, w zdefiniowanych okresach czasu;
  6. raportowaniu daty i godziny oraz lokalizacji odbiorów worków na selektywną zbiórkę odpadów, 
  7. częstotliwości odbioru worków z poszczególnych posesji, z podziałem na rodzaje odbieranych odpadów, w zdefiniowanych okresach czasu;
  8. sprawdzaniu bieżącego położenia samochodów, tras i miejsc postoju oraz miejsc odbioru odpadów
 • Korzyści miasta to przede wszystkim rzetelna, bieżąca, wiarygodna i potwierdzona informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi, zwłaszcza o wykonywaniu zadań powierzonych w przetargu. Mieszkańcy z pewnością odczują poprawę jakości świadczonych usług, ponadto umieszczenie chipów z zakodowanymi informacjami o rodzaju pojemnika, jego lokalizacji pozwoli na prewencje w zakresie przemieszczania pojemników a dodatkowo zapobiegnie podrzucaniu odpadów.

 • Gmina wyposaży nieruchomości w pojemniki w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami. Właściciel nieruchomości, który będzie chciał aby gmina zapewniła mu pojemniki będzie zobowiązany poinformować przedsiębiorcę obsługującego nieruchomość o ilości tych pojemników, ich rodzaju i precyzyjnej lokalizacji.

 • Urząd Miasta na bieżąco interweniuje w każdym przypadku zgłoszenia o pojawieniu się dzikiego wysypiska na terenie miasta. Dzikie wysypiska powstające w wyniku porzucania odpadów stanowią duży problem sanitarny oraz środowiskowy. Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi ma za zadanie wyeliminowanie problemu dzikich wysypisk odpadów, w wyniku objęcia systemem wszystkich mieszkańców gminy. Nie opłaca się już wyrzucać odpady na dzikie wysypiska, bo każdą ilość odpadów komunalnych odbierze od mieszkańca gmina.

  Zgłoszenia o dzikich wysypiskach należy kierować:

  • Każdorazowo do Straży Miejskiej – 986 lub 466 50 65, 466 50 20, 466 50 67 
  • Na terenie miasta – Wydział Gospodarki Komunalnej - 81 466 31 00
  • W obrębie pasa drogowego dróg publicznych – Zarząd Dróg i Mostów - 81 466 57 00
 • Każda nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne, musi być wyposażona zgodnie z § 5 załącznika do uchwały Rady Miasta Lublin Nr 729/XXII/2020 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin (zmieniona uchwałą Nr 793/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 2020 r.), w odpowiednią ilość i rodzaj pojemników, w które zbiera się poszczególne rodzaje odpadów. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki jest niezbędnym warunkiem spełnienia wymogu selektywnej zbiorki odpadów (§ 1 ust. 1 i 2 Regulaminu czystości i porządku w gminach).

  Miasto Lublin wyposaży nieruchomości w pojemniki/worki zgodne wymogami określonymi w Regulaminie, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami (art. 6r ust. 2a – ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Każdy właściciel nieruchomości ma możliwość zgłoszenia przedsiębiorcy obsługującemu nieruchomość zapotrzebowania dostarczenia na teren jego nieruchomości odpowiedniej liczby pojemników na odpady komunalne. W zgłoszeniu tym należy podać dokładną liczbę pojemników, (dostosowaną do ilości wytwarzanych odpadów na danej nieruchomości), rodzaj tych pojemników oraz ich dokładną lokalizację.

  W przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości selektywnego zbierania odpadów w myśl Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin, na terenie nieruchomości zbiera się następujące rodzaje odpadów:

  • papier i tektura – pojemnik lub worek
  • szkło – pojemnik lub worek
  • metale i tworzywa sztuczne – pojemnik lub worek
  • odpady BIO – pojemnik
  • bioodpady stanowiące części roślin – pojemnik lub worek
  • odpady zmieszane - pojemnik
  • odpady budowlane i rozbiórkowe do 1 m3 /gospodarstwo/rok - pojemnik
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe – forma wystawki
 • Nieprzestrzeganie wymogu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych bądź też innych wymogów zawartych w ustawie oraz w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin, do gminy zgłasza przedsiębiorca odbierający odpady komunalne z danej nieruchomości. Na podstawie materiału dowodowego jaki dostarczy przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, gmina będzie wzywać do prowadzenia selektywnej zbiórki. W przypadku, gdy wielokrotne wezwania nie spowodują zmiany sytuacji na właściciela danej nieruchomości (zarządcę) może być nałożona wyższa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Egzekwowaniem należności będzie się zajmować właściwa komórka w strukturach Urzędu Miasta, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ordynacji Podatkowej (Dz.U.2018.800 ze zm.), a uprawnienia organów podatkowych przysługują Prezydentowi Miasta.

 • W przypadku gdy właściciel/zarządca bloku, w którym znajduje się zsyp zadeklaruje chęć selektywnego zbierania odpadów do zsypu mogą być wrzucane wyłącznie zmieszane odpady komunalne. Pozostałe odpady komunalne podlegające obowiązkowi selektywnej zbiórki należy gromadzić w pojemnikach służących do selektywnego zbierania odpadów.

 • Monitorowanie działania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi spoczywa na gminie. Nieprzestrzeganie wymogu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych bądź też innych wymogów zawartych w ustawie oraz w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin, zgłasza przedsiębiorca odbierający odpady komunalne z danej nieruchomości. Na podstawie materiału dowodowego dostarczonego przez przedsiębiorcę, gmina będzie wzywać do zaprzestania naruszania zasad gospodarowania odpadami komunalnymi. W przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty, albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, prezydent miasta będzie wydawał z urzędu decyzję o wysokości opłaty, na podstawie uzasadnionych szacunków, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. Natomiast w przypadku, gdy w deklaracji zostaną zawarte dane niezgodne ze stanem faktycznym zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu karno-skarbowego. W ramach monitoringu systemu gospodarowania odpadów komunalnych gmina kontroluje również, jakość świadczonych usług oraz wywiązywania się z podpisanych umów przez firmy odbierające odpady komunalne.

 • W przypadku uporczywego uchylania się właściciela nieruchomości od obowiązku segregacji odpadów komunalnych, nakładana będzie wyższa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Egzekwowaniem należności zajmuje się właściwa komórka w strukturach Urzędu Miasta, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ordynacji Podatkowej (Dz.U.2020.1325 ze zm.), a uprawnienia organów podatkowych przysługują prezydentowi miasta.

 • W ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi odbierane są wyłącznie te odpady które powstały w wyniku remontu pomieszczeń wewnątrz budynku mieszkalnego, w ilości do 1 m3, prowadzonego samodzielnie przez właściciela nieruchomości. Odpady które pochodzą z innego źródła należy przekazać odpłatnie jednej z firm wpisanych do rejestru działalności gospodarczej (Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych).

 • Nie są to odpady komunalne i można oddać je do firm zbierających tego typu odpady np.:

  1. Lub-Eko-Plus
  2. Eko Prim Lublin
  3. Lubelska Agencja Ochrony Środowiska

  Zgodnie z art 3 ust.1 pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.779 ze zm.) Wytwórca odpadów - rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

 • Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywa się w formie wystawki w dniach określonych w harmonogramie, jednak konieczne jest zgłoszenie firmie odbierającej odpady chęci oddania tego typu odpadów na 3 dni przed planowanym terminem z harmonogramu. Wynika to z tego, że są to odpady, które powstają sporadycznie na każdej nieruchomości. Firma, aby nie jeździć po całym mieście i szukać wystawionych gabarytów oraz zminimalizować koszty odbioru odpadów, dysponując listą nieruchomości, które zgłosiły odbiór odpadów wielkogabarytowych, tworzy jak najbardziej optymalne trasy odbioru. 

 • Zostaną odebrane w następnym terminie, ponieważ firma ustala trasę odbioru takich odpadów w danym dniu właśnie na podstawie zgłoszeń mieszkańców. 

 • Proces odbioru odpadów odbywa się od 6 rano do 22 wieczorem, w związku z tym odpady należy wystawiać przed godziną 6 rano, ponieważ trasówki odbioru odpadów są tworzone indywidualnie i na bieżąco, w związku z tym, nie ma określonej godziny kiedy firma podjedzie pod daną nieruchomość aby odebrać odpady.

 • Nie, minimalna częstotliwość odbierania odpadów została określona w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin. Harmonogram odbioru odpadów został opracowany i udostępniony każdemu właścicielowi nieruchomości zamieszkałej w Lublinie, a dokładnie dostarczony przez firmę na teren nieruchomości oraz zamieszczony na stronach internetowych firm odbierających odpady w danych sektorach. 

 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i odpady wielkogabarytowe to są dwie różne frakcje odpadów. Odpady wielkogabarytowe to przede wszystkim meble (kuchenne, wypoczynkowe, łazienkowe, salonowe itp.) wykładziny, urządzenia sanitarne, drzwi, okna, grube gałęzie i złom. Czyli odpady, które nie mieszczą się w pojemniku, do swojego działania nie potrzebują prądu i nie wchodzą w skład innych frakcji odpadów. Niedziałający i niepotrzebny sprzęt elektryczny i elektroniczny zaliczany jest do tzw. elektroodpadów, które są zbierane w stałym punkcie przy ul. Metalurgicznej 17C oraz w trakcie cyklicznych akcji zbiórek w każdą ostatnią sobotę miesiąca w 6 punktach Lublina lub też na indywidualne zgłoszenie z terenu nieruchomości (elektroodpady o dużych gabarytach). Ponadto na terenie miasta zostały ustawione kontenery przeznaczone do zbiórki małych, zużytych elektroodpadów (Szczegółowe informacje oraz lokalizacja pojemników na elektroodpady). W związku z tym elektroodpady wystawione razem z odpadami wielkogabarytowymi w postaci wystawki nie będą odbierane. 

 • Właściciel nieruchomości oraz zarządca nieruchomości ma obowiązek zapewnić wystarczającą ilość, pojemność i rodzaj pojemników, biorąc pod uwagę rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów, ilość osób w gospodarstwie domowym, częstotliwość odbierania odpadów. Ilość i pojemność powinna zapewnić optymalizację zbierania odpadów w pojemnikach, aby nie dopuszczać do ich przepełniania, oraz zachować standard sanitarny. Istnieje możliwość, aby pojemniki były dostarczone na teren nieruchomości w ramach opłaty, przez przedsiębiorcę odbierającego, po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

 • Wszystkie środki, są przeznaczane na intensyfikację działań ukierunkowanych na odzysk materiałów i surowców ze strumienia odpadów komunalnych oraz ograniczenie składowania odpadów. W pierwszej kolejności jest to zakup pojemników oraz utworzenie jak największej ilości Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) na terenie miasta, czyli miejsc gdzie mieszkaniec może nieodpłatnie, samodzielnie przynieść selektywnie zebrane przez siebie odpady.

 • Jedną z fundamentalnych zmian w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi jest objęcie wszystkich mieszkańców gminy opłatami za zagospodarowanie odpadami. Według szacunków Ministerstwa Środowiska nawet 30% nieruchomości w Polsce przed 1 lipca 2013 nie miało podpisanej umowy na odbiór odpadów komunalnych. Gminny system spowodował zlikwidowanie procederu „nielegalnego” pozbywania się odpadów komunalnych oraz właściwe zagospodarowanie tych odpadów. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U.2020.1325 ze zm.), a uprawnienia organów podatkowych przysługują prezydentowi miasta.

 • W przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Prezydent Miasta z urzędu, w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w oparciu o uzasadnione szacunki oraz średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

 • W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

 • W przypadku wystąpienia błędu w danych zawartych w deklaracji, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji. Jako datę obowiązywania korekty należy wstawić pierwszy dzień miesiąca w którym właściciel nieruchomości zauważył błędy które muszą być skorygowane np. błędy rachunkowe.

 • Deklarację będzie można pobrać w Biurach Obsługi Mieszkańców lub wydrukować bezpośrednio ze strony (Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

 • Deklarację można złożyć bezpośrednio w Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin -  ul. Wieniawska 14, ul. Filaretów 44,  ul. Franciszka Kleeberga 12a,  ul. Szaserów 13-15, ), lub przesłać pocztą na adres Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin (ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin).

 • Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może ulec zmianie, tylko i wyłącznie w wyniku uchwały Rady Miasta Lublin. Właściciele nieruchomości są związani postanowieniami uchwały zmieniającej stawki ponieważ uchwała Rady Miasta stanowi akt prawa miejscowego, który obowiązuje na terenie gminy. W wyniku zmiany stawek Prezydent Miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu.

 • Tak, w przypadku gdy właściciel nieruchomości przebywa na trwałe za granicą, deklarację może wypełnić pełnoletni członek rodziny – np. rodzic, który będzie osobą reprezentującą składającego deklaracje.

 • Mieszkańcy w ramach gminnego systemu nie będą otrzymywali od Urzędu Miasta blankietów do opłacania, ponieważ opłata jest wnoszona bez wezwania. Każdy właściciel nieruchomości jak i zarządca nieruchomości otrzyma indywidualny numer konta bankowego, na który należy wpłacać należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 • Skrót ZOP nie posiada nazwy własnej, jest to oznaczenie porządkowe dla załącznika o nieruchomościach do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Zgodnie z definicją przez gospodarstwo domowe rozumie się, gospodarstwo prowadzane przez osobę wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby. Kilkumiesięczne dziecko jest mieszkańcem danego lokalu, w którym prowadzone jest gospodarstwo domowe. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest liczona od każdego gospodarstwa domowego i jest zależna od rodzaju gospodarstwa, tzn. czy jest to gospodarstwo jedno-, dwu – czy wieloosobowe, oraz od rodzaju budynku, tzn. czy jest to budynek jednorodzinny czy wielorodzinny. W świetle obecnie obowiązujących przepisów, nie można ubiegać się o zwolnienie z opłat.

 • W obecnym kształcie systemu ulgi tego typu nie są przewidziane. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi różnicują i równoważą kwoty ponoszone za gospodarowanie odpadami komunalnym. Przyjęta metoda naliczenia opłaty od gospodarstwa domowego ma na celu objęcie ochroną m.in. osoby samotne i rodziny wielodzietne.

 • W przypadku nieruchomości w której jest trzech właścicieli i są trzy odrębne gospodarstwa domowe, każdy z właścicieli powinien złożyć oddzielną deklarację w ramach swojego lokalu jeżeli ustanowiono odrębną własność lokalu, pod warunkiem że nie został wyznaczony zarząd lub złożyć deklarację łączną przez jedną wyznaczoną osobę w imieniu pozostałych właścicieli (w takim przypadku wyznaczona osoba będzie miała takie same prawa i obowiązki jak zarządca nieruchomości np. obsługa i kontrola płatności, składanie korekt deklaracji, kontrola nad prawidłowym zbieraniem odpadów). W przypadku lokali usługowych – nieruchomości niezamieszkałych, odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się w ramach indywidualnej umowy, zawieranej pomiędzy właścicielami tych lokali oraz przedsiębiorstwem odbierającym odpady komunalne.

 • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana jest miesięcznie, w związku z tym płatności uiszcza się w terminach miesięcznych bez wezwania. Termin uiszczenia opłaty mija zawsze 15 dnia każdego następnego miesiąca.

 • Jeżeli te osoby prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe tj. wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale zamieszkującymi i gospodarującymi to wówczas jedna osoba reprezentująca pozostałych właścicieli (współwłaścicieli) składa deklarację w której podaje liczbę mieszkańców tworzących gospodarstwo domowe: liczbę wszystkich mieszkańców tzn. tych którzy w chwili składania deklaracji w danym lokalu (nieruchomości zamieszkałej - budynku jednorodzinnym) zazwyczaj spędzają czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi. Jeżeli jedna osoba nie "mieszka" - nie przebywa zazwyczaj, to nie wliczamy jej do liczby osób tworzących gospodarstwo domowe. Będzie to jedno gospodarstwo domowe zamieszkałe przez dwie osoby w budynku jednorodzinnym.

 • Dane te są wymagane do indywidualnej identyfikacji i weryfikacji konkretnego płatnika. Naliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter deklaratywny, czyli właściciel nieruchomości lub jej zarządca sam deklaruje podstawę naliczania opłaty, określa nieruchomość i sam sobie nalicza opłatę. Dane wpisane przez właściciela nieruchomości w deklaracji muszą być zweryfikowane pod kątem prawidłowości jej wypełnienia.

 • W chwili obecnej prowadzone są rozmowy i prace aby była możliwość składania deklaracji drogą elektroniczną, ale kiedy będzie to możliwe na razie nie wiadomo.

 • W takich przypadkach znajdują zastosowanie regulaminy wewnętrzne, obowiązujące w danej spółdzielni/wspólnocie. Z punktu widzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wiążący jest fakt zamieszkiwania. W przypadku gdy w danym lokalu w zasobach spółdzielni nie mieszka żaden lokator, wtedy spółdzielnia nie wykazuje tego lokalu w deklaracji, ponieważ w tym przypadku decydujący jest fakt zamieszkiwania a nie zameldowania. Zamieszkiwanie jest podstawą naliczania opłaty.

 • Złożenie tytułu prawnego potwierdzającego własność do danej nieruchomości jest wymogiem zawartym w uchwale Rady Miasta w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tytuły jakie można złożyć to m.in. akt notarialny zakupu nieruchomości, umowa najmu/dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, wypis z księgi wieczystej, inny dokument potwierdzający wejście w posiadanie nieruchomości (np. postanowienie sądu o nabyciu spadku, akt darowizny nieruchomości).

 • W takim przypadku każdy z właścicieli nieruchomości wydzielonych może złożyć deklarację indywidualnie, bądź też jeżeli ci właściciele nieruchomości chcą złożyć jedną deklarację, mogą ją złożyć i wtedy deklarację składa osoba reprezentująca.

 • Jeżeli w danej nieruchomości gospodarstwa domowe mają wydzieloną własność lokalową, wtedy mogą złożyć każdy oddzielną deklarację do której dołączają tytuł prawny potwierdzający tą własność. Możliwe jest również złożenie jednej deklaracji w imieniu wszystkich gospodarstw. Wtedy do tej jednej deklaracji trzeba dołączyć wszystkie tytuły prawne z każdego z tych gospodarstw. 

ekoLublin logo

Baner Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - żółto-białe napisy na tle niebieskiego nieba i zielonej trawy

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie

Akcja Moje Miasto to też Twój dom