W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Zasady odbioru odpadów

Od 1 lipca 2013 roku, my jako mieszkańcy Gminy Lublin, staliśmy się odpowiedzialni za gospodarowanie odpadami komunalnymi jakie każdy z nas codziennie wytwarza.
Prezydent Miasta Lublin ma obowiązek zorganizować system tak, by jak najmniej odpadów podlegało składowaniu a jak najwięcej było przetwarzanych.

Gmina Lublin przejęła obowiązek odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

PRZYPOMINAMY!!!
Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (np. przedsiębiorstwa, firmy, lokale użytkowe, działalności gospodarcze, placówki użyteczności publicznej itp.) odbiór odpadów będzie się odbywał na takich samych zasadach jak dotychczas, czyli nie ma potrzeby wypowiadania dotychczasowej umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Prezydenta Miasta Lublin.

Kto ma wypełnić deklarację

Nowa formuła systemu nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Każdy właściciel nieruchomości (gdzie nie został ustanowiony zarząd) oraz zarządy lub zarządcy nieruchomości np. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mają obowiązek złożyć wypełnioną deklarację w ciągu 14 dni od nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szczegółowe informacje dotyczące deklaracji i jej wypełnienia

Obowiązki właściciela nieruchomości

Obecnie obowiązujące przepisy powodują przejęcie przez gminę odpowiedzialności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomościach zamieszkałych. Nie oznacza to, że właściciele nieruchomości zostali zwolnieni z realizacji obowiązku właściwego gospodarowania odpadami.

Każdy właściciel nieruchomość jest zobowiązany zapewnić utrzymanie czystości i porządku na terenie swojej nieruchomości (art. 5 ust. 1 -  ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Dz.U.2021.888 ze zm.). Dotyczy to następujących zadań:

 • wyposażenia nieruchomości w pojemniki,
 • selektywnego zbierania odpadów,
 • pozbywania się odpadów w sposób zgodny z ustawą oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminach

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki

Każda nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne, musi być wyposażona zgodnie z § 5 uchwały Rady Miasta Lublin Nr 729/XXII/2020 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin (zmieniona uchwałą Nr 793/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 2020 r.), w odpowiednią ilość i rodzaj pojemników, aby spełnić wymagania selektywnej zbiorki odpadów na terenie nieruchomości poszczególnych frakcji (§ 1 ust. 1 i 2 uchwały Rady Miasta Lublin Nr 729/XXII/2020 – Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach).

Miasto Lublin może wyposażyć nieruchomość, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w pojemniki i worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2a – ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Dz.U.2021.888 ze zm.). Każdy właściciel nieruchomości, nieposiadający własnych pojemników, ma możliwość zgłoszenia zapotrzebowania dostarczenia na teren jego nieruchomości pojemników na odpady komunalne. W zgłoszeniu tym należy podać dokładną ilość pojemników, (dostosowaną do ilości wytwarzanych odpadów na danej nieruchomości), rodzaj tych pojemników oraz ich dokładną lokalizację.

Schemat - Czego możesz oczekiwać w ramach uiszczanej opłaty za odbieranie odpadów - na czarnym tle, w zielonych ramkach znajdują

Selektywne zbieranie odpadów

Selektywna zbiórka odpadów w Lublinie prowadzona jest w oparciu o następujące rodzaje odpadów i sposoby zbierania:

 
 • papier i tektura (opakowania z papieru, kartonu, gazety i czasopisma, katalogi i ulotki, zeszyty i książki) – niebieskie pojemniki lub worki na terenie nieruchomości
 • szkło (opróżnione szklane butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach)  – zielone pojemniki lub worki na terenie nieruchomości
 • metale i tworzywa sztuczne (plastikowe butelki i opakowania po napojach i produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe, puszki po napojach i konserwach) – żółte pojemniki lub worki na terenie nieruchomości
 • odpady BIO (odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia, fusy po kawie i herbacie, skorupki jajek) – brązowe pojemniki na terenie nieruchomości
 • bioodpady stanowiące części roślin (trawa, liście, drobne gałęzie, wycięte rośliny) – pojemniki lub worki na terenie nieruchomości
 • odpady budowlane i remontowe (beton, gruz, potłuczone materiały ceramiczne, potłuczone szkło okienne) – pojemniki na terenie nieruchomości
 • przeterminowane leki – pojemniki w aptekach lub pojemniki na odpady niebezpieczne
 • odpady niebezpieczne i chemikalia - pojemniki na odpady niebezpieczne
 • zużyte baterie i akumulatory – pojemniki na odpady niebezpieczne
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki oraz zużyte żarówki energooszczędne – cykliczne akcje oraz stałe punkty zbierania
 • zużyte opony – cykliczne akcje oraz stałe punkty zbierania
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (wszelkiego rodzaju meble, materace, choinki, okna, drewno, grube gałęzie) – odbiór w formie wystawki według harmonogramu

Pozostałe odpady, których nie można zakwalifikować do jednej z ww grup stanowią odpady zmieszane, które należy zbierać do pojemników na terenie nieruchomości.

Dodatkowo na terenie Lublina utworzony został Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  „PSZOK” w którym można samodzielnie, nieodpłatnie dostarczyć  następujące frakcje:

 • zużyte opony
 • odpady budowlane i rozbiórkowe
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe

Lokalizacja punktów PSZOK:
ul. Metalurgiczna 13k
obsługiwany przez 
Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
tel. 572 34 99 57
e-mail: biuro@lpgk.lublin.pl

Pozostałe odpady, niewymienione w powyższych punktach kwalifikuje się jako odpady zmieszane i zbiera się je w oddzielny pojemnik, zlokalizowany na terenie nieruchomości.

Z terenu nieruchomości zamieszkałych odebrana jest każda ilość zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych selektywnie. Wyjątek stanowią odpady budowlane i rozbiórkowe, które w ramach opłaty zostaną odebrane w ilości do 1m3 w skali roku na dane gospodarstwo domowe.

UWAGA: Odpady budowlane podlegające powyższemu limitowi to odpady wytworzone przez właściciela nieruchomości, a nie przez przedsiębiorców wykonujących usługi w zakresie budowy, remontu, rozbiórki, konserwacji i napraw. W takim przypadku, w myśl ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2021.779 ze zm.), wykonujący prace budowlane jest posiadaczem odpadów i ma obowiązek zagospodarować te odpady we własnym zakresie.  

ekoLublin logo

Baner Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - żółto-białe napisy na tle niebieskiego nieba i zielonej trawy

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie

Akcja Moje Miasto to też Twój dom