W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Lublin przeciw skutkom suszy
28.05.202010:44

Lublin wraz z innymi miastami z Unii Metropolii Polskich chce walczyć z suszą. Prezydenci największych polskich miast podpisali deklarację o współdziałaniu miast Unii Metropolii Polskich w sprawie suszy. Chodzi o zwiększenie retencji wód oraz zapobieganie stratom wody. Samorządy szukają nowych rozwiązań, chcą w tej sprawie współpracować z ośrodkami naukowymi, organizacjami pozarządowym i administracją rządową.

– Susza jest zjawiskiem bardzo złożonym i aby zapobiegać jej skutkom, potrzeba wielopłaszczyznowych, szeroko zakrojonych działań prowadzonych nie tylko przez samorządy, ale również samych mieszkańców. Podejmując współpracę, liczymy na pomoc przy opracowaniu efektywnego systemu gospodarowania wodą w mieście. Biorąc pod uwagę zmiany klimatyczne, to właśnie inwestycje związane z tworzeniem systemów zbierania i retencjonowania wód czy budową i modernizacją sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiorników retencyjnych, już wkrótce staną się głównym priorytetem działań wszystkich samorządów – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin

Lublin, wraz z innymi miastami, wprowadzi monitoring poziomu i jakości zasobów wodnych, tworzenia nowych źródeł zaopatrzenia w wodę i retencjonowania wód. Samorządy postulują przyspieszenie prac nad rozbudową Krajowego systemu monitorowania suszy oraz wprowadzenie zasad korzystania z wód śródlądowych do nawadniania terenów zieleni. Miasta widzą konieczność opracowania przepisów związanych z ponownym wykorzystaniem zużytej wody, w tym oczyszczonych ścieków, na potrzeby rolnictwa, przemysłu oraz gospodarki komunalnej.

Miasto Lublin już teraz podejmuje działania, by przeciwdziałać skutkom suszy. Obejmują one przede wszystkim zrównoważone zarządzanie zielenią miejską, takie jak rzadsze koszenie, zakładanie łąk kwietnych i muraw ekstensywnych, które są bardziej odporne na suszę od tradycyjnego trawnika. To także podlewanie nasadzeń, zarówno nowych, jak i tych z lat wcześniejszych. Miasto nie tworzy już sztywnych harmonogramów pielęgnacji i koszenia – decyzje w tym zakresie są uzależnione od pogody i ilości opadów oraz bieżącej obserwacji stanu zieleni. Częstotliwość koszenia i podlewania zależy od panujących warunków atmosferycznych oraz wymagań poszczególnych gatunków i odmian.

W tym roku, widząc potrzebę oszczędzania zasobów wód gruntowych oraz zwiększenia naturalnej retencji, Lublin przyjął nowy miejski program dotacyjny dla mieszkańców „Złap deszczówkę”. Już przed ogłoszeniem naboru cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców, w związku z tym będzie kontynuowany i rozbudowywany w przyszłości. Pierwszy nabór wniosków na instalacje służące gromadzeniu wód opadowych rusza na początku czerwca.
Już wkrótce Miasto w mediach społecznościowych rozpocznie akcję informacyjną dla mieszkańców na temat sposobów oszczędnego gospodarowania wodą w gospodarstwach domowych oraz w ogrodzie.

Deklaracja o współdziałaniu miast Unii Metropolii Polskich w sprawie suszy
Susza, której skutki z każdym rokiem stają się coraz bardziej dotkliwe, jest dzisiaj największym wyzwaniem dla polskich samorządów. Nie ma sfery życia, która nie zostałaby dotknięta brakiem opadów. Skutki suszy odczuwamy wszyscy, to problemy z zaopatrzeniem w wodę i energię elektryczną, usychająca zieleń miejska, spadająca produkcja żywności i jednocześnie jej rosnące ceny, które odbijają się na naszych portfelach.
Susza nie jest zjawiskiem lokalnym. To problem ogólnopolski, który każdego dnia coraz mocniej dotyka każdego z nas. Dlatego wszyscy musimy się z nim zmierzyć. Musimy podjąć wspólne i skoordynowane działania. Działania oparte o ścisłą współpracę samorządów i rządu, służb publicznych i organizacji pozarządowych, ośrodków badawczych i mieszkańców.
Na nas, samorządowcach, spoczywa odpowiedzialność za mieszkańców. Świadomi zagrożeń, jakie wiążą się z suszą, podejmujemy współpracę miast w celu minimalizowania jej skutków:

  • wymianę wiedzy i doświadczeń,
  • dążenie do zwiększenia retencji wód,
  • szukanie i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań zapobiegających stratom wody.

W pierwszej kolejności skupimy się na wprowadzeniu monitoringu poziomu i jakości zasobów wodnych, dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w wodę, przywróceniu terenom podmokłym ich pierwotnego charakteru i funkcji, odpowiednim retencjonowaniu wód oraz na redukcji emisji gazów i podejmowania działań zapobiegających zmianom klimatu. Jednocześnie uważamy za konieczne przyspieszenie prac nad rozbudową Krajowego systemu monitorowania suszy oraz ustalenie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie" zasad korzystania z wód śródlądowych do nawadniania terenów zieleni. Widzimy zasadność stworzenia regulacji prawnych związanych z ponownym wykorzystaniem zużytej wody, w tym oczyszczonych ścieków, na potrzeby rolnictwa, przemysłu oraz gospodarki komunalnej.

Jednocześnie deklarujemy naszą wolę partnerskiej współpracy z administracją rządową, organizacjami pozarządowymi, naukowcami i ośrodkami badawczymi w celu udoskonalenia narzędzi, którymi obecnie dysponujemy. Będziemy także szukać nowych.
Tylko wspólne działania umożliwią wypracowanie zrównoważonej, wielopoziomowej polityki walki z postępującym zagrożeniem, jakim jest susza.

Treść podpisanej Deklaracji - do pobrania na komputer

ekoLublin logo

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie

Gra Super Eko

Akcja Moje Miasto to też Twój dom