W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Rewitalizacja

Informacje o granicach jednostek urbanistycznych

Lublin przystępuje do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o rewitalizacji. Przejście z Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017-2023 (pozaustawowy), który obowiązuje w Lublinie od zeszłego roku, na nowy, Gminny Program (zgodny z ustawą) wynika z kilku powodów. Po pierwsze obowiązywanie programu jest ograniczone do końca 2023 roku, co powoduje, że długotrwały, wykraczający poza tę datę proces rewitalizacji może być prowadzony tylko z nowym programem. Po drugie zastosowanie ustawy o rewitalizacji pozwala na używanie specjalnych narzędzi ułatwiających prowadzenie rewitalizacji (np. Specjalnej Strefy Rewitalizacji, miejscowego planu rewitalizacji). Po trzecie przygotowanie i realizacja rewitalizacji w trybie ustawy przewiduje jeszcze szerszy udział społeczności lokalnej na różnych poziomach zarządzania.

Pierwszym krokiem w przygotowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, na którym będą prowadzone działania rewitalizacyjne. Ustawa zobowiązuje do badania całego obszaru miasta, z którego w wyniku analizy wybrane zostają zdegradowane fragmenty. Analiza obejmuje przede wszystkim wybrane czynniki społeczne, a także gospodarcze, środowiskowe, techniczne oraz przestrzenno-funkcjonalne.

Analiza całego miasta w Lublinie zostanie przeprowadzona w podziale na jednostki urbanistyczne. Miasto zostało podzielone na 42 jednostki, których granice pokrywają się granicami nieruchomości. Oznacza to, że każdą nieruchomość można jednoznacznie przypisać do tylko jednej jednostki urbanistycznej. Jednostki zostały wyznaczone w taki sposób, żeby ich wewnętrzna struktura przestrzenna i funkcjonalna była spójna, jednocześnie żeby można było porównywać je między sobą – liczba ludności w każdej jednostce mieści się w przedziale 1,5 do 20 tys. mieszkańców. Te wciąż stosunkowo duże różnice w liczbie ludności wynikają ze zróżnicowanego charakteru jednostek: obszarów śródmiejskich, osiedli bloków mieszkalnych, osiedli domów jednorodzinnych czy wreszcie terenów o rozproszonej strukturze zabudowy.

Punktem wyjścia przy wyznaczaniu granic jednostek był podział miasta na obręby ewidencyjne. Uzupełniającym elementem były granice dzielnic Lublina. Zastosowanie tych bazowych granic pozwoliło na wydzielenie spójnych jednostek, które z jednej strony odpowiadają intuicyjnym podziałom miasta (dzielnice), a z drugiej utrzymują zasadę jednoznacznego przypisania działek ewidencyjnych do jednostek. Kluczowe znaczenie ma również dostęp do danych potrzebnych przy wyznaczaniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – duża część z nich odnosi się bezpośrednio do podziałów ewidencyjnych.

Część obrębów ewidencyjnych jest zamieszkana przez niewielką liczbę mieszkańców, dlatego zostały one połączone w większe jednostki. Największe osiedla mieszkaniowe, np. LSM, Czuby, zostały podzielone na mniejsze jednostki właśnie ze względu na dużą liczbę mieszkańców.

Szczególny podział został zastosowany do centralnych dzielnic Lublina. Proces rewitalizacji trwa w Lublinie od lat i konieczne jest, dla jakości działań, zachowanie jego ciągłości. Dlatego w dzielnicach Śródmieście, Stare Miasto czy Tatary poza wyżej wymienionymi zasadami wyznaczania jednostek wykorzystano dotychczas stosowane podziały wynikające z Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017-2023. Zachowanie oddzielnej jednostki np. Stare Miasto czy Podzamcze, pozwala na rozszerzenie analizy o dane już zebrane dla tych jednostek oraz uwzględnienie dotychczasowych działań rewitalizacyjnych. W przypadku jednostek wyznaczonych w Gminnym Programie Rewitalizacji dokonano jednak niewielkich korekt, które wynikają przede wszystkim z potrzeby analizy całego obszaru miasta. Przykładowo: do „starych” jednostek włączono niezamieszkałe fragmenty (ulice, tereny rekreacyjne), które w Lokalnym Programie nie zostały uwzględnione.

Szczegółowy przebieg granic jednostek urbanistycznych znajduje się w miejskim geoportalu .

Serwis mapowy SIPL - planowania przestrzennego:

Ścieżka geoportal

Warstwy mapy tematyczne: Rewitalizacja – Jednostki Urbanistyczne:

Ścieżka geoportal

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Biuro Rewitalizacji

Adres: ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, pokój nr 1101 (XI piętro)

Mail: rewitalizacja@lublin.eu

Telefon: +48 81 466 2580

Komunikat dotyczący udzielania informacji wskazującej czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji

W związku z licznymi wnioskami dotyczącymi położenia nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, specjalnej strefie rewitalizacji, wyznaczonych zgodnie z ustawą  z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 j.t.) , wyjaśniam, iż Rada Miasta Lublin nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie art. 8 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 j.t.) oraz Rada Miasta Lublin nie podjęła uchwały na podstawie art. 25 ww. ustawy w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

W ciągu najbliższych 30 dni nie planuje się podjęcia uchwały, o której mowa w art. 8 ustawy o rewitalizacji – w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji ani uchwały, o której w art. 25 tej ustawy – w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Raport z konsultacji społecznych w przedmiocie uzupełnienia Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017-2023

Do pobrania

Raport z konsultacji społecznych .pdf [ilość pobrań: 204]
Raport z konsultacji społecznych w przedmiocie uzupełnienia Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017 - 2023
opinia RDOŚ.pdf [ilość pobrań: 233]
Opinia RDOŚ dotycząca uzupełnienia Programu Rewitalizacji

PROGRAM REWITALIZACJI DLA LUBLINA

został ujęty w wykazie gminnych programów rewitalizacji województwa lubelskiego

http://rpo.lubelskie.pl/strona-404-rewitalizacja_dokumenty.html

PROGRAM REWITALIZACJI DLA LUBLINA NA LATA 2017-2023

Raport z konsultacji społecznych projektu aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017-2023 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Do pobrania

RAPORT.pdf [ilość pobrań: 630]
Raport z konsultacji społecznych projektu aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017 - 2023

Kontakt: Biuro Rewitalizacji, 20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14 tel. 81 466 2580 e-mail: