W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Rewitalizacja

Koncepcję zagospodarowania ulic: Szambelańskiej, Jana Gilasa, Przechodniej, Zielonej oraz fragmentu ulicy Staszica na odcinku pomiędzy ulicą Zieloną a Krakowskim Przedmieściem.

Do pobrania

Konsultacje społeczne koncepcji zagospodarowania ulic w rejonie Starego Miasta i Śródmieścia

Rozpoczynają się konsultacje społeczne koncepcji zagospodarowania ulic: Szambelańskiej, Jana Gilasa, Przechodniej, Zielonej oraz fragmentu ulicy Staszica na odcinku pomiędzy ulicą Zieloną a Krakowskim Przedmieściem. Uwagi do projektu dokumentu będą zbierane do 2 listopada.
Zachęcamy także do udziału w otwartym spotkaniu, które odbędzie się w dniu 20 października w Ratuszu (sala nr 3), godz. 16:00.
Zapisy na spotkanie dostępne są pod linkiem:

https://lublin.eu/lublin/przestrzen-miejska/planowanie-przestrzenne/konsultacje-spoleczne-zagospodarowanie-ulic/

Do pobrania

Przedstawiamy Państwu projekt Gminnego Programu Rewitalizacji oraz załącznik graficzny - wersja po konsultacjach społecznych.

Do pobrania

Poniżej prezentujemy Państwu raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2020-2029.

Do pobrania

Notatka wraz z prezentacją z otwartego spotkania konsultacyjnego z dnia 7 września 2020 r.

Do pobrania

Spotkanie konsultacyjne

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, na którym zaprezentowany zostanie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2020-2029.
Spotkanie odbędzie się 7 września (poniedziałek) o godz. 16:30 w Ratuszu, sala nr 2 (parter).

Konsultacje społeczne GPR 2020-2029

Zapraszamy do udziału w ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Lublin konsultacjach społecznych, które prowadzi Biuro Rewitalizacji. Przedmiotem konsultacji będzie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Lublina na lata 2020-2029. Konsultacje mają na celu zebranie od wszystkich zainteresowanych opinii, propozycji oraz uwag do powyższego projektu dokumentu.

Gminny Program Rewitalizacji  (GPR)  jest podstawowym dokumentem uchwalonym przez gminę umożliwiającym prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności.

Fundamentem Gminnego Programu Rewitalizacji jest szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji, która ukazuje występujące na nim negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne lub środowiskowe.

GPR określa, na podstawie wyników diagnozy, cele rewitalizacji oraz kierunki działań, za pośrednictwem których wskazany obszar ma zostać wyprowadzony ze stanu kryzysu.

Zawiera również opis przedsięwzięć, które będą realizowane na obszarze rewitalizacji.

Do pobrania

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Lublin o konsultacjach społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2020-2029

Do pobrania

Otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Lublina

Zapraszamy na drugie otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące prac nad  Gminnym Programem Rewitalizacji dla Lublina, na którym zostaną zaprezentowane wstępne propozycje celów programów, kierunków planowanych działań i mechanizmów jego wdrażania. Jednocześnie zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji.
Spotkanie odbędzie się 29 października (wtorek) o godz. 16:30 w Ratuszu, sala nr 3 (parter).

Porozmawiajmy o Rewitalizacji

Porozmawiajmy o Rewitalizacji
Lublin przystępuje do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o rewitalizacji. Przejście z Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017-2023 (pozaustawowy), który obowiązuje w Lublinie od 2017 roku, na nowy, Gminny Program (zgodny z ustawą).
Jest to wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej lub środowiskowej. Jego realizacja ma spowodować wyprowadzenie wyznaczonych obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Zawiera również opis przedsięwzięć, które będą realizowane na obszarze rewitalizacji.
Pierwszym krokiem w przygotowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji było wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, na którym będą prowadzone działania rewitalizacyjne (uchwała nr 248/VII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 30 maja 2019 r.).
GPR jest dokumentem umożliwiającym prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności.
W związku z tym zapraszamy Państwa na pierwsze otwarte spotkanie w sprawie przygotowania do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, które odbędzie się 10 września (wtorek) o godzinie 16:30 przy ul. Bernardyńskiej 15.

Informacje o granicach jednostek urbanistycznych

Lublin przystępuje do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o rewitalizacji. Przejście z Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017-2023 (pozaustawowy), który obowiązuje w Lublinie od zeszłego roku, na nowy, Gminny Program (zgodny z ustawą) wynika z kilku powodów. Po pierwsze obowiązywanie programu jest ograniczone do końca 2023 roku, co powoduje, że długotrwały, wykraczający poza tę datę proces rewitalizacji może być prowadzony tylko z nowym programem. Po drugie zastosowanie ustawy o rewitalizacji pozwala na używanie specjalnych narzędzi ułatwiających prowadzenie rewitalizacji (np. Specjalnej Strefy Rewitalizacji, miejscowego planu rewitalizacji). Po trzecie przygotowanie i realizacja rewitalizacji w trybie ustawy przewiduje jeszcze szerszy udział społeczności lokalnej na różnych poziomach zarządzania.

Pierwszym krokiem w przygotowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, na którym będą prowadzone działania rewitalizacyjne. Ustawa zobowiązuje do badania całego obszaru miasta, z którego w wyniku analizy wybrane zostają zdegradowane fragmenty. Analiza obejmuje przede wszystkim wybrane czynniki społeczne, a także gospodarcze, środowiskowe, techniczne oraz przestrzenno-funkcjonalne.

Analiza całego miasta w Lublinie zostanie przeprowadzona w podziale na jednostki urbanistyczne. Miasto zostało podzielone na 42 jednostki, których granice pokrywają się granicami nieruchomości. Oznacza to, że każdą nieruchomość można jednoznacznie przypisać do tylko jednej jednostki urbanistycznej. Jednostki zostały wyznaczone w taki sposób, żeby ich wewnętrzna struktura przestrzenna i funkcjonalna była spójna, jednocześnie żeby można było porównywać je między sobą – liczba ludności w każdej jednostce mieści się w przedziale 1,5 do 20 tys. mieszkańców. Te wciąż stosunkowo duże różnice w liczbie ludności wynikają ze zróżnicowanego charakteru jednostek: obszarów śródmiejskich, osiedli bloków mieszkalnych, osiedli domów jednorodzinnych czy wreszcie terenów o rozproszonej strukturze zabudowy.

Punktem wyjścia przy wyznaczaniu granic jednostek był podział miasta na obręby ewidencyjne. Uzupełniającym elementem były granice dzielnic Lublina. Zastosowanie tych bazowych granic pozwoliło na wydzielenie spójnych jednostek, które z jednej strony odpowiadają intuicyjnym podziałom miasta (dzielnice), a z drugiej utrzymują zasadę jednoznacznego przypisania działek ewidencyjnych do jednostek. Kluczowe znaczenie ma również dostęp do danych potrzebnych przy wyznaczaniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – duża część z nich odnosi się bezpośrednio do podziałów ewidencyjnych.

Część obrębów ewidencyjnych jest zamieszkana przez niewielką liczbę mieszkańców, dlatego zostały one połączone w większe jednostki. Największe osiedla mieszkaniowe, np. LSM, Czuby, zostały podzielone na mniejsze jednostki właśnie ze względu na dużą liczbę mieszkańców.

Szczególny podział został zastosowany do centralnych dzielnic Lublina. Proces rewitalizacji trwa w Lublinie od lat i konieczne jest, dla jakości działań, zachowanie jego ciągłości. Dlatego w dzielnicach Śródmieście, Stare Miasto czy Tatary poza wyżej wymienionymi zasadami wyznaczania jednostek wykorzystano dotychczas stosowane podziały wynikające z Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017-2023. Zachowanie oddzielnej jednostki np. Stare Miasto czy Podzamcze, pozwala na rozszerzenie analizy o dane już zebrane dla tych jednostek oraz uwzględnienie dotychczasowych działań rewitalizacyjnych. W przypadku jednostek wyznaczonych w Gminnym Programie Rewitalizacji dokonano jednak niewielkich korekt, które wynikają przede wszystkim z potrzeby analizy całego obszaru miasta. Przykładowo: do „starych” jednostek włączono niezamieszkałe fragmenty (ulice, tereny rekreacyjne), które w Lokalnym Programie nie zostały uwzględnione.

Szczegółowy przebieg granic jednostek urbanistycznych znajduje się w miejskim geoportalu .

Serwis mapowy SIPL - planowania przestrzennego:

Ścieżka geoportal

Warstwy mapy tematyczne: Rewitalizacja – Jednostki Urbanistyczne:

Ścieżka geoportal

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków i Rewitalizacji

Adres: ul. Zana 38, 20-601 Lublin, pokój nr 606 (VI piętro)

Mail: zabytki@lublin.eu

Telefon: +48 81 466 2650

Komunikat dotyczący udzielania informacji wskazującej czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji

W związku z licznymi wnioskami dotyczącymi położenia nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, specjalnej strefie rewitalizacji, wyznaczonych zgodnie z ustawą  z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 j.t.), informuję, iż:
1) dnia 30 maja 2019 r. Rada Miasta Lublin podjęła uchwałę nr 248/VII/2019 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Lublin.
2) Rada Miasta Lublin nie podjęła uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
3) uchwała nr 248/VII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Lublin nie ustanowiła na rzecz Gminy Lublin prawa pierwokupu  nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji ani zakazu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, o której mowa w art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566).

Raport z konsultacji społecznych w przedmiocie uzupełnienia Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017-2023

Do pobrania

PROGRAM REWITALIZACJI DLA LUBLINA

został ujęty w wykazie gminnych programów rewitalizacji województwa lubelskiego

http://rpo.lubelskie.pl/strona-404-rewitalizacja_dokumenty.html

PROGRAM REWITALIZACJI DLA LUBLINA NA LATA 2017-2023

Raport z konsultacji społecznych projektu aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017-2023 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Do pobrania

Kontakt: Biuro Rewitalizacji, 20-601 Lublin, ul. Zana 38 tel. 81 466 2593 e-mail: