W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Dzielnica

AREA 21. Inteligentne miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI wieku.

Poziome logo projektu AREA 21 wraz z flagą Unii i Programu
Beneficjent: Uniwersytet HafenCity w Hamburgu (Niemcy)
Partnerzy: Uniwersytet Nauk Stosowanych w Tampere (Finlandia)Państwowy Uniwersytet Politechniczny w Sankt Petersburgu (Rosja)Miasto Kohtla-Järve (Estonia)Agencja ds. Energii Regionu Tartu (Estonia)Miasto Tampere (Finlandia)Region Skania (Szwecja)Przedsiębiorstwo energetyczne Öresundskraft AB (Szwecja)Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg (Niemcy)Gmina Lublin (Polska)
Całkowita wartość projektu: 2 550 859,58 Euro
Wartość dofinansowania: 1 991 125,18 Euro
Całkowita wartość projektu po stronie Lublina: 199 370 Euro (837 354 PLN)
Wartość dofinansowania dla Lublina: 85% EFRR - 169 464,50 Euro (711 750,90 PLN)
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Instrument Sąsiedztwa
Nazwa programu: Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020
Priorytet: Priorytet 2: Zarządzanie zasobami naturalnymi
Termin realizacji projektu: 10.2017– 09.2020
Strona Internetowa programu: www.interreg-baltic.eu
Osoby:

Monika Kłos – Przewodnicząca Komitetu Sterującego
Beata Jędrzejewska-Kozłowska – członek Komitetu Sterującego
Wojciech Kutnik – Kierownik Projektu
Andrzej Siwek – Kierownik ds. Komunikacji

Krótki opis projektu

Projekt AREA 21 ma za zadanie opracować metody i narzędzia do planowania energetycznego dla obszarów miast. Obejmuje współpracę lokalnych i regionalnych władz publicznych, zakładów energetycznych, a także aktywne zaangażowanie obywateli jako użytkowników budynków i konsumentów energii.

AREA 21 przesuwa punkt ciężkości z jednego budynku lub pojedynczego rozwiązania infrastrukturalnego do całościowego spojrzenia na efektywność energetyczną i zużycie energii na określonym obszarze miasta oraz otwiera planowanie energetyczne dla nowych podmiotów w celu opracowania bardziej skutecznych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej. Ważnym elementem jest udział społeczności lokalnych konsumentów, potencjalnych producentów energii i partnerów w planowaniu energetycznym.

W projekcie przewidziane są zarówno działania zmierzające do zacieśnienia współpracy pomiędzy podmiotami mającymi wpływ na efektywność energetyczną dzielnicy jak też wykorzystanie narzędzi opartych na technologiach ICT w zakresie planowania energetycznego oraz zaangażowania użytkowników i właścicieli budynków w zakresie planowania energetycznego.

W Lublinie zdefiniowanym obszarem, którego będzie dotyczył projekt, jest Dzielnica Wieniawa.

Poniżej dostępny jest film tłumaczący krok po kroku koncepcję Dzielnic Ulepszenia Energetycznego.

 

Cele

Głównym celem projektu AREA 21 "Inteligentne miasta obszaru bałtyckiego w XXI wieku" jest zaangażowanie zainteresowanych stron i mieszkańców danego obszaru w procesy planowania energetycznego.

Miasta partnerskie/regiony mają na celu rozwój i zaprezentowanie nowatorskiego podejścia do współpracy z zainteresowanymi stronami w zakresie planowania energetycznego na szczeblu lokalnym.

Wdrożenie projektu AREA 21 wiążę się także z realizacją przez Miasto Lublin Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, a jednym z jego celów jest są działania informacyjne i działania edukacyjne w zakresie oszczędności energii.

Produkty i rezultaty

Produktami projektu będą opracowane raporty, plany działań, oraz dokumenty o charakterze semistrategicznym (plany efektywności energetycznej dla dzielnic).

Wskaźniki projektu mają również charakter udokumentowanego zdobytego doświadczenia i przyrostu wiedzy.

Realizacja projektu przyczyni się do wypełnienia następujących funkcji:

 • organizacyjna i zarządcza: monitoring zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej,
 • strategiczna: opracowanie planów,
 • operacyjna: realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
 • edukacyjna: podnoszenie kwalifikacji pracowników (wymiana doświadczeń, wizyty studyjne, warsztaty),
 • integracyjna: nawiązanie partnerstw ze społecznościami międzynarodowymi (miasta, regiony),
 • promocyjna: promocja niskoemisyjności i efektywności energetycznej wśród mieszkańców dzielnicy Lublina, promocja Miasta Lublin na arenie międzynarodowej.

Przewidziane działania

 • Zawiązanie współpracy z zainteresowanymi stronami (powołanie komitetu sterującego, zespołu zadaniowego i grup roboczych);
 • Zacieśnienie lokalnej współpracy pomiędzy władzami publicznymi, zakładami energetycznymi oraz właścicielami i zarządcami nieruchomości w miastach partnerskich (transnarodowe wizyty studyjne i lokalne warsztaty);
 • Opracowanie ponadnarodowego modelu współpracy lokalnych i regionalnych władz publicznych, zakładów energetycznych i właścicieli/zarządców nieruchomości w miastach/regionach Regionu Morza Bałtyckiego dla definiowanych obszarów – Dzielnic Ulepszenia Energetycznego (EID Energy Improvement Districts);
 • Identyfikacja i analiza istniejących dobrych praktyk opartych na ICT w zakresie planowania energetycznego;
 • Rozwój i pilotowanie narzędzi opartych na ICT (konsultowanie i testowanie narzędzia planowania zużycia energii w procesie partycypacyjnym przez mieszkańców i użytkowników nieruchomości);
 • Identyfikacja barier politycznych na szczeblu lokalnym i krajowym państw regionu Morza Bałtyckiego;
 • Wspólne opracowanie dokumentu przedstawiającego stanowiska i zalecenia dotyczące strategii lokalnych;
 • Konferencja końcowa.

Dodatkowe informacje i materiały

Oficjalna strona projektu prowadzona w języku angielskim dostępna jest pod tym adresem. Można tam znaleźć wszelkie informacje dotyczące pozostałeych dzielnic i partnerów biorących udział w projekcie.

Poniżej znaleźć można także dodatkowe materiały dotyczące projektu w plikach do pobrania.

Do pobrania

Główne dokumenty - wyniki projektu

Projekt AREA21 osiągnął zamierzone rezultaty. W wybranych miastach powstały Dzielnice Ulepszenia Energetycznego jako pilotażowe inicjatywy poprawy efektywności energetycznej oparte na współpracy lokalnych partnerów. Poniżej prezentujemy dokumenty będące wynikiem trzyletniego procesu wdrażania projektu.

1. Dzielnice Ulepszenia Energetycznego - koncepcja i praktyczne aspekty wdrażania planowania energetycznego opartego na współpracy na poziomie dzielnic miejskich.
Rozbudowany przewodnik krok po kroku opisujący proces tworzenia Dzielnic Ulepszenia Energetycznego.

2. Dzielnica Ulepszenia Energetycznego - modelowy instrument dla niskoemisyjnych miast.
Krótki przewodnik przedstawiający najważniejsze aspekty realizowania lokalnej współpracy na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Wersja oryginalna w języku angielskim oraz robocze tłumaczenie w języku polskim.

3. Rekomendacje dla usprawnienia strategii i polityk na rzecz planowania energetycznego opartego na współpracy w miastach i regionach obszaru Morza Bałtyckiego.
Zbiór ważnych postulatów, wyzwań, szans i analiz wspierających transformację energetyczną na poziomie lokalnym i ponadlokalnym.

4. Narzędzia do planowania i zarządzania energią - Przewodnik AREA21.
Praktyczne i teoretyczne aspekty wykorzystania narzędzi informatycznych we wspieraniu efektywności energetycznej i bieżącego zarządzania energią na przykładzie trzech różnych aplikacji.

Do pobrania

ekoLublin logo

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie

Gra Super Eko

Akcja Moje Miasto to też Twój dom