W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Kolejne zielone tereny miasta pod ochroną

Kolejne zielone tereny miasta pod ochroną
17.12.202111:52

Ogrody, parki oraz lasy o łącznej powierzchni ponad 1600 ha to kolejne zielone obszary Lublina, które Miasto obejmie ochroną. Na wczorajszej (16 grudnia) sesji Rady Miasta podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów o szczególnym znaczeniu przyrodniczym.

– Realizowana przez Miasto polityka przestrzenna konsekwentnie chroni tereny zielone w dokumentach planistycznych. Przedłożony pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały to kolejne działanie w tym kierunku. W 2012 r. rozpoczęliśmy prace nad planami miejscowymi obejmującymi doliny rzeczne, cztery uchwały zostały już podjęte, a dwa kolejne plany są na ukończeniu. W tym roku rozpoczęto również działania zmierzające do objęcia ochroną wąwozu wzdłuż linii kolejowej i Starego Gaju na Czubach oraz uchwalono plan miejscowy przy ul. Kazimierza Wielkiego na Rurach wzmacniający ochronę terenów zielonych. W Studium z 2019 r. ranga terenów przyrodniczych w mieście została podniesiona i uwypuklona. Jako naczelną, nadrzędną zasadę kształtowania polityki przestrzennej miasta przyjęto zasadę integralności, ciągłości, ochrony przed zabudową oraz wzmacniania funkcji przyrodniczych Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych. Zasady zagospodarowania terenów położonych w ramach ESOCH powinny być bezwzględnie podporządkowane przede wszystkim ochronie wartości przyrodniczych. Opracowanie planów, w których zabezpieczone prawem miejscowym będą wskazane przestrzenie publiczne z uwzględnieniem wymagań ładu przestrzennego, jest w pełni uzasadnione i niezbędne dla prawidłowego rozwoju miasta o funkcji metropolitalnej – mówi Małgorzata Żurkowska, Główny Urbanista Miasta.

Przystąpienie do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczy ośmiu obszarów miasta:

  • Ogród Saski (około 14 ha) jako element Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin oraz objęty ścisłą ochroną konserwatorską,
  • Ogród Botaniczny – tereny pod powiększenie Ogrodu (około 5 ha) w kierunku północnym i zachodnim, położone w Ekologicznym Systemie Obszarów Chronionych miasta Lublin,
  • skwer Dzieci z Pahiatua na placu Lecha Kaczyńskiego (około 2,5 ha) położony w objętym ścisłą ochroną konserwatorską Zespole urbanistycznym Starego Miasta i Śródmieścia Lublina, wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Lubelskiego,
  • park Akademicki ze skwerem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata (około 17 ha)  położony na terenie Miasteczka Akademickiego, 
  • park Kalinowszczyzna (11 ha) obejmujący rozległy wąwóz wraz z suchymi dolinami, położony pomiędzy ulicami: Lwowską, al. Andersa, Ruckemana, Wołyńską i Dembowskiego - obszar projektowanego parku położony jest w Ekologicznym Systemie Obszarów Chronionych miasta Lublin,
  • bulwar wzdłuż rzeki Bystrzycy (2,4 ha) obejmujący zachodnią część nabrzeża Bystrzycy, pomiędzy al. Piłsudskiego i ul. Muzyczną,
  • las Stary Gaj (około 480 ha),
  • las Dąbrowa (ponad 1100 ha).

Największe obszary, dla których powstaną miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego to lasy. Zarówno Stary Gaj jak i Dąbrowa to lasy ochronne, najcenniejsze kompleksy leśne na terenie miasta. W obszarze Starego Gaju, w jego północno-zachodniej części, położony jest jedyny na terenie Lublina Rezerwat przyrody „Stasin” o powierzchni 24,4 ha. Celem ochrony jest między innymi gatunek brzozy czarnej (188 okazów) rosnącej na siedlisku lasu świeżego, z dominacją brzozy brodawkowatej i dużym udziałem osiki i grabu oraz lipy i dębu. W runie stwierdzono występowanie ponad 100 gatunków roślin naczyniowych, w tym prawnie chronionych i około 20 gatunków ptaków chronionych. Tereny położone na północ od lasu Dąbrowa, w obowiązującym Studium, przeznaczone są pod przestrzenie otwarte – rolnicze, wypoczynkowe, nieużytki, zieleń nieurządzoną oraz pod zieleń urządzoną związaną z wypoczynkowymi i rekreacyjnymi potrzebami mieszkańców, w tym zieleń działkową. Zarówno obszar Starego Gaju wraz z terenem przyległym, jak i lasu Dąbrowa położony jest w Czerniejowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu oraz w Ekologicznym Systemie Obszarów Chronionych.

Wskazane obszary zielone nie posiadają obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycje w terenie realizowane są na podstawie wydawanych decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Dla analizowanych obszarów obowiązują ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina z 2019 r. Na obszarze objętym przystąpieniem do sporządzenia planów, Studium i zawarte w nim programy, określają obszary przestrzeni publicznych, w szczególności ogrody, parki, lasy, skwery, zieleńce, promenady i bulwary. Ponadto podjęcie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w terenach o szczególnym znaczeniu przyrodniczym wynika również z obowiązującego „Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Lublin do roku 2030”, przejętego uchwałą Rady Miasta Lublin z 5 września 2019 r.

Największe inwestycje Lublina