W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konsultacje planistyczne dla 11 rejonów miasta

Konsultacje planistyczne dla 11 rejonów miasta
01.04.202211:51

Rozpoczyna się publiczna prezentacja projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla jedenastu rejonów miasta o łącznej powierzchni około 90 ha. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z propozycjami nowych zapisów i zgłosić swoje uwagi. Termin ich nadsyłania upływa 18 maja.

– Prezentowane projekty dotyczą zmian miejscowych planów zagospodarowania i projektu przestawiającego nowe zapisy dla obszaru nie posiadającego do tej pory planu. W trakcie upublicznienia organizowana jest również dyskusja publiczna, która zapewniając bezpośredni kontakt wszystkim zainteresowanym, umożliwia wyjaśnienie wszelkich wątpliwości w zakresie przeznaczenia danych terenów w projekcie. Dla wypracowania racjonalnych kompromisów i rozwiązań przestrzennych, każdorazowo podczas prac planistycznych ważymy interes publiczny i prywatny, zgłaszany w postaci wniosków i uwag do zaprezentowanych projektów – mówi Małgorzata Żurkowska, Główny Urbanista Miasta.

Pierwszy projekt obejmuje teren intensywnie zagospodarowany i zurbanizowany położony we wschodniej części Lublina (dzielnice Majdan Tatarski i Kośminek) pomiędzy ulicami Drogą Męczenników Majdanka, Krańcową, al. Witosa i linią kolejową. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakłada zabezpieczenie obiektów szczególnie ważnych z perspektywy konserwatorskiej. Ochronę planistyczną zyskują układ urbanistyczny historycznej zabudowy zespołu osiedla ZOR Bronowice i budynek hangaru lotniczego z 1923 r. przy ul. Wrońskiej jako obiekt wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków. Prezentowany dokument w dużej mierze sankcjonuje istniejącą zabudowę oraz zagospodarowanie tej części dzielnicy wyznaczając tereny mieszkaniowe wielorodzinne z zielenią towarzyszącą, tereny usługowe (istniejące obiekty handlowe), tereny usług publicznych (szkoła podstawowa przy ul. Lotniczej, kościół przy ul. Pogodnej) oraz tereny zieleni urządzonej (urządzony skwer przy ul. Majdan Tatarski). Zaproponowane parametry zabudowy w planie (min. wysokość, intensywność) dla poszczególnych terenów odpowiadają parametrom zastanej zabudowy. W rejonie ul. Wrońskiej i Drogi Męczenników Majdanka na terenach poprzemysłowych projekt planu wyznacza tereny zabudowy wielorodzinnej i usługowej jako kontynuacja realizowanych w ostatnim czasie osiedli mieszkaniowych wielorodzinnych. Wzdłuż terenów kolejowych oraz głównych tras komunikacyjnych projekt planu wyznacza tereny zieleni izolacyjnej oraz obszary zieleni towarzyszącej.

Kolejne upublicznione projekty to zmiany planów zagospodarowania dla wybranych terenów przede wszystkim w północnej i zachodniej części miasta. Prace nad nimi zainicjowano na wnioski właścicieli nieruchomości.
Propozycja dla rejonu ulic Willowej i Tarasowej obejmuje jedną działkę ewidencyjną zabudowaną domem jednorodzinnym, gdzie katalog funkcji mógłby zostać poszerzony o usługi (obecnie dopuszczona jest wyłącznie zabudowa mieszkaniowa) z możliwą realizacją budynku do 14 m.
Projektowana zmiana zapisów miejscowego planu zagospodarowania dla rejonu ul. Karpackiej, powstała w oparciu o wnioski właścicieli. Dotyczyły one korekty linii zabudowy jednorodzinnej z myślą o budowie garażu. Korekty nieprzekraczalnych linii zabudowy wraz z ustaleniem parametrów dopuszczanej zabudowy i wyznaczenie linii rozgraniczających dla terenów o różnym przeznaczenia to główne zmiany proponowane również z inicjatywny mieszkańców rejonów ulic Pustowójtówny, Zagłoby, Judyma, Julii, Klepackiego, Lazurowej. Zmiana wprowadzona w obszarze ul. Nałęczowskiej i Mazowieckiego dotyczyła przede wszystkim usankcjonowania rzeczywistego przebiegu układu drogowego.

Projekt dla ulicy Północnej i al. Solidarności częściowo uwzględnia postulaty właścicieli gruntów w sprawie zmiany przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniowo-usługową i mieszkaniową wielorodzinną z usługami, ale w mniejszych parametrach niż wnioskowane. Przeprowadzona analiza funkcjonalno-przestrzenna dopuściła umieszczenie w projekcie zespołu zabudowy usługowo-mieszkalnej o szerokim programie funkcjonalnym z uwzględnieniem usług publicznych. Przyjęta wysokość zabudowy, do 15 metrów w czterech kondygnacjach naziemnych, wynika z ukształtowania terenu oraz struktury istniejącej i planowanej zabudowy wzdłuż al. Solidarności. Obsługa komunikacyjna zaplanowana jest od ul. Północnej. Projekt planu wyznacza także dodatkowy obszar zieleni izolacyjnej i nowe szpalery drzew wzdłuż tras komunikacyjnych.

Z kolei w rejonie ulic Choiny, Wojtasa i Sierpniowej prace projektowe, zainicjowane na wniosek właścicieli, skupiły się na zmianie przeznaczenia terenów przemysłowych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej na zabudowę mieszkaniowo-usługową i mieszkaniową wielorodzinną z usługami. Projekt zakłada zmiany zgodne z przeznaczeniem w obowiązującym studium. W południowej części wyznacza tereny pod usługi i zabudowę jednorodzinną o maksymalnej wysokości zabudowy do 10 metrów w dwóch kondygnacjach, zaś tereny przeznaczone pod usługi i zabudowę wielorodzinną wskazane są w środkowej i północnej części planu. Projekt zakłada trzy strefy wysokości zabudowy w obszarze opracowania: do 18 metrów, do 22 metrów i maksymalnie 16 metrów w ramach czterech kondygnacji naziemnych. Dodatkowe obszary zieleni towarzyszącej i szpalery drzew zaproponowane są od strony tras komunikacyjnych oraz na granicy zabudowy jedno- i wielorodzinnej. Projekt wyznacza również główne powiązania pieszo-rowerowe i strefę przestrzeni publicznej w centralnej części opracowania, jako miejsce o wyjątkowych walorach architektonicznych i przestrzennych. 

Projekty planu i zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wyłożone są do wglądu publicznego do 29 kwietnia. Czas na nadsyłanie uwag upływa 18 maja. Dyskusje publiczne nad przedstawionymi rozwiązaniami planistycznymi odbędą się: 8 kwietnia dla rejonu ulic: Wrońskiej, Lotniczej i Pogodnej, 12 kwietnia dla rejonów: Północna - Solidarności, Willowa - Tarasowa, Karpacka oraz Choiny - Wojtasa - Sierpniowa oraz 22 kwietnia dla rejonu ulic: Nałęczowska - Mazowieckiego, Julii, Klepackiego, Lazurowej, Pustowójtówny, Zagłoby i Judyma.

Aktualne informacje z zakresu planowania przestrzennego dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej.