W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Nowe zapisy projektu planu miejscowego dla ul. Roztocze i Orkana

Nowe zapisy projektu planu miejscowego dla ul. Roztocze i Orkana
08.04.202211:24

Propozycja zapisów planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Roztocze i Orkana po zmianach po raz trzeci trafia do wglądu publicznego. Obecnie teren ten jest zarezerwowany pod zabudowę związaną z aktywnością gospodarczą, do 25 metrów wysokości. Projekt zmiany planu przeznacza grunty pod funkcje o mniejszej uciążliwości - zabudowę mieszkaniową oraz usługi i obniża dopuszczoną wysokość zabudowy do maksymalnie 17 metrów. Wyłożenie projektu zmian mpzp rozpoczyna się dzisiaj (piątek, 8 kwietnia) i potrwa do 4 majaDyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się 21 kwietniaUwagi do nowych propozycji można zgłaszać do 18 maja.

– Projekt zmiany planu był dwukrotnie wykładany do wglądu publicznego w 2019 i 2021 roku. W trakcie wyłożeń wpłynęły liczne uwagi o różnej, niejednokrotnie przeciwstawnej sobie treści. Najczęściej podnoszono tematykę układu komunikacyjnego, planowanych wskaźników zabudowy, w tym dopuszczonej wysokości, oraz ochrony istniejącego drzewostanu. Większość uwag została częściowo uwzględniona, a trzecie wyłożenie projektu planu jest efektem wprowadzonych zmian. Wprowadzone zmiany zmniejszają potencjalne oddziaływanie związane z realizacją nowej zabudowy na jakość życia mieszkańców domów jednorodzinnych znajdujących się w sąsiedztwie – mówi Bogumił Postawski, Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin.

Opracowany projekt zmiany planu obejmuje obszar o powierzchni 1,6 ha, który aktualnie przeznaczony jest pod tereny aktywności gospodarczej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod różnego rodzaju działalność produkcyjno-wytwórczą i składowo-magazynową jak: produkcja przemysłowa, średnia wytwórczość, zaplecze techniczne budownictwa, bazy sprzętu i transportu, składy, magazyny, hurtownie, urządzenia obsługi rolnictwa oraz inne formy działalności gospodarczej wraz z zapleczem administracyjnym i socjalnym. Dopuszczona zabudowa, określona jako średniowysoka, może sięgać do 25 metrów. Zmiana ustaleń obowiązującego planu miejscowego dotyczy głównie przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i zabudowę usługową, uszczegóławia zapisy dotyczące nieprzekraczalnych linii zabudowy z zastosowaniem odległości od istniejącej zabudowy jednorodzinnej (dotychczas zabudowa regulowana była wyłącznie przepisami odrębnymi).

W stosunku do poprzednio wykładanego projektu obniżono wysokość zabudowy w strefie A z 25 do 17 metrów i w strefie B z 18 do 15 metrów, uszczegółowiono zapis dotyczący intensywności zabudowyzmieniono wskaźniki parkingowe dla samochodów - w przypadku zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wymagana będzie realizacja 1,3 miejsca parkingowego na każde mieszkanie. Dodatkowo projekt planu nakazuje realizację 30 ogólnodostępnych, naziemnych miejsc parkingowych, oprócz tych wynikających z bilansu projektowanej na terenie zabudowy. Na rysunku projektu planu korekcie uległa nieprzekraczalna linia zabudowy w północno-wschodniej części obszaru, skorygowano także granice zieleni towarzyszącej wzdłuż ul. Roztocze - zmiana ta wraz ze zmianą zapisu dotyczącego podstawowej obsługi komunikacyjnej terenu umożliwia realizację wjazdu na teren na wysokości skrzyżowania ul. Roztocze z ul. Mazowiecką.

Wyłożenie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania dla ulic Roztocze i Orkana rozpoczyna się dzisiaj (piątek, 8 kwietnia) i potrwa do 4 maja. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się 21 kwietnia. Uwagi do nowych propozycji można zgłaszać do 18 maja.

Jednocześnie rozpoczęły się prace nad sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego miasta dla obszarów przestrzeni publicznych w 8 lokalizacjach:

  • Ogród Saski;
  • Ogród Botaniczny;
  • Skwer Dzieci z Pahiatua, plac Lecha Kaczyńskiego;
  • Park Akademicki, skwer Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata;
  • Park Kalinowszczyzna;
  • Bulwar wzdłuż rzeki Bystrzycy - fragment w rejonie alei Józefa Piłsudskiego i ulicy Muzycznej;
  • Las Stary Gaj;
  • Las Dąbrowa z przyległymi terenami otwartymi oraz terenem istniejących i projektowanych ogrodów działkowych.

To tereny nieposiadające obowiązującego planu zagospodarowania. Zgodnie z procedurą planistyczną prace projektowe poprzedzone są etapem zbierania wniosków, które należy składać do 16 maja na piśmie do Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14 lub drogą elektroniczną poprzez skrzynkę ePUAP, a także za pośrednictwem portalu partycypacyjnego e-usług - planowanie przestrzenne: https://decyduje.lublin.eu/pl/.