W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Ruszają kolejne konsultacje planistyczne

Ruszają kolejne konsultacje planistyczne
31.08.202114:06

Miasto wykłada do wglądu publicznego kolejne projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Od dzisiaj (31 sierpnia) mieszkańcy mogą się zapoznać z dokumentami planistycznymi dla rejonu ulicy Zemborzyckiej oraz Deszczowej. Termin nadsyłania uwag upływa 8 października.

Wyłożenie projektów planów do wglądu publicznego otwiera dyskusję nad opracowanymi dokumentami planistycznymi i rozpoczyna etap zbierania uwag. Procedura ta jest niezbędna przed ostatecznym skierowaniem planu pod obrady Rady Miasta, celem jego uchwalenia. Sporządzenie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ulic Zemborzyckiej i Smoluchowskiego oraz określenie wskaźników dotyczących zagospodarowania, a także użytkowania terenów, pozwoli na ochronę terenu niezbędnego do realizacji planowanej sieci dróg, której przebieg został wskazany w Studium. Natomiast celem zmiany planu dla rejonu ul. Deszczowej jest osiągnięcie rozwiązań kompromisowych, spełniających zarówno oczekiwania właścicieli działek, którzy chcą na nich realizować inwestycje, jak również zapewniających satysfakcjonujące zagospodarowanie przestrzeni dla tej części dzielnicy. Dla obu obszarów obowiązują ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, czyli nadrzędnego dokumentu kształtującego politykę przestrzenną Miasta Lublin. Plan miejscowy nie może naruszać ustaleń określonych w tym dokumencie, stąd proponowane zmiany są zgodne z kierunkami wyznaczonymi w Studium – mówi Małgorzata Żurkowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin, Główny Urbanista Miasta.

Opracowany projekt planu dla obszaru ulic Zemborzyckiej i Smoluchowskiego obejmuje tereny o powierzchni blisko 12 ha, nie posiadające miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla obszaru obowiązują ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin z 2019 r. Na terenach objętych projektem planu, Studium wskazuje przebieg drogi klasy zbiorczej, łączącej skrzyżowanie ulic Smoluchowskiego i Herberta z ulicą Zemborzycką. Droga ta oddzielona jest zielenią izolacyjną od terenów mieszkaniowych wielorodzinnych i terenów usług oświaty, położonych na północny-wschód od tego terenu. Sporządzenie ustaleń planu miejscowego dotyczy głównie przeznaczenia terenów lokalizacji planowanej drogi zbiorczej; lokalizacji i kształtowania zieleni, poprzez wyznaczenie obszarów zieleni izolacyjnej i urządzonej; nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz określenia parametrów dopuszczonej zabudowy kubaturowej i wskaźników zagospodarowania terenu.

Z kolei, drugi wyłożony do wglądu publicznego projekt planu obejmuje obszar położony pomiędzy ul. Deszczową, ul. Główną i rzeką Czechówką o powierzchni ponad 10 ha, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą Rady Miasta Lublin w 2002 r. Zgodnie ze Studium na obszarze objętym opracowaniem wyznaczone zostały między innymi: tereny aktywności gospodarczej, tereny zabudowy jednorodzinnej/usługowej oraz zieleń o charakterze publicznym. Projekt planu zakłada rozwój zabudowy zgodnie z tymi kierunkami. Uwzględnia on ustalenia obowiązującego planu miejscowego, zachowuje dominującą funkcję tego terenu oraz uszczegóławia zapisy planistyczne dotyczące parametrów nowej zabudowy. W projekcie wyznaczono: teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; teren usługowy, teren zabudowy usługowej; teren infrastruktury technicznej – teren zaopatrzenia w wodę oraz teren drogi publicznej – ulica lokalna. Przy konkretyzowaniu przeznaczenia poszczególnych terenów, zasad ich zagospodarowania, zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania brane były pod uwagę uwarunkowania: przyrodnicze (m. in. położenie w pobliżu doliny Czechówki, przebieg Ekologicznego System Obszarów Chronionych, ukształtowanie terenu w szczególności cenne skarpy, obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszar ochrony ujęcia wody Sławinek), kulturowe (m. in.: występujący w granicach opracowania obiekt wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków, granica układu urbanistycznego/ruralistycznego wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków), infrastrukturalne (m. in.: przebieg sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej), komunikacyjne (układ drogowy oparty na różnych klasach dróg publicznych). Jest to trzecie wyłożenie do wglądu publicznego projektu planu. W związku z uwagą właściciela terenu, zrezygnowano z dopuszczonej w północnej części obszaru, funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej i poszerzono obszar inwestycyjny pod zabudowę, wewnątrz projektowanego terenu zabudowy produkcyjno-usługowej.

Projekty planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będą udostępnione od 31 sierpnia do 24 września br. w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Wydziału Planowania UM Lublin (ul. Wieniawska 14, XII piętro, pokój nr 1206), jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne. Z uwagi na stan epidemii, w przypadku chęci osobistego zapoznania się z projektem planu w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, należy wcześniej umówić spotkanie za pośrednictwem poczty elektronicznej: lub dzwoniąc pod nr tel. 81 466 23 00.

Dyskusję publiczną nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami dotyczącymi planów miejscowych zaplanowano na 21 września br. o godz. 13.00 w Ratuszu (plac Króla Władysława Łokietka 1, parter, sala nr 2). W związku z obowiązującym stanem epidemii możliwe jest, że dyskusja publiczna będzie musiała zostać przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Chęć wzięcia udziału w dyskusji publicznej niezależnie od jej formy przeprowadzenia, należy zgłosić telefonicznie pod nr tel. 81 466 23 00 lub na adres e-mail: w terminie do 17 września br. O formie dyskusji publicznej osoby, które zgłosiły chęć wzięcia w niej udziału, zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailowo do 20 września br.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 8 października br. Można je przekazać na piśmie (plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin) lub drogą elektroniczną: , ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP. Uwagi powinny zawierać: imię, nazwisko i adres osoby składającej uwagę lub nazwę firmy lub instytucji, adres lub oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz treść uwagi.

Inwestycje miejskie