W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Górki Czechowskie a Studium 2019

Górki Czechowskie a Studium 2019

Górki Czechowskie – stan własnościowy, przeznaczenie terenu

Nieruchomości gruntowe wchodzące w skład Górek Czechowskich od lat są własnością prywatnego właściciela. Teren ten, będący wcześniej poligonem wojskowym, został sprzedany przez Wojsko prywatnemu właścicielowi w 2000 r. Ówczesne władze Miasta, z Prezydentem Pruszkowskim, nie skorzystały z możliwości zakupu terenu. Właściciel pozostawił teren bez inwestycji, czego skutkiem była znaczna degradacja systemu przyrodniczego Górek. Poprzedni i obecny właściciel terenu w czasie ostatnich kilkunastu lat wnioskowali o przeznaczenie części posiadanego obszaru pod funkcje usługowe, mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe (w miejscu dopuszczonej mpzp zabudowy usługowej, komercyjnej i sportowo-rekreacyjnej). Rada Miasta wielokrotnie zajmowała się tą sprawą na sesjach i na komisjach – niestety nie osiągnięto żadnych pozytywnych dla Miasta i dla „Górek Czechowskich” rezultatów. W 2012 r. Rada Miasta Lublin podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Górek Czechowskich”. W tym czasie trwały już prace nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin, który jest dokumentem strategicznym dla całego miasta. W 2016 r. teren stał się własnością firmy TBV Investment Sp. z o.o., która podtrzymała wniosek poprzedniego właściciela o zmianę przeznaczenia terenu.

Rada Miasta Lublin po wielu latach pracy podjęła w dniu 1 lipca 2019 roku uchwałę w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin (Studium jest dokumentem strategicznym dla obszaru całego Miasta. Nie jest aktem prawa miejscowego, wyznacza uwarunkowania i kierunki zagospodarowania. Dopiero miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa przeznaczenie danego terenu i może być podstawą uzyskiwania pozwoleń na budowę). Dla obszaru Górek Czechowskich obowiązuje nadal miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 2005 roku. Dopuszcza on możliwość zabudowy, także części terenu objętego ekologiczną ochroną, którego najbardziej cenną przyrodniczo część chcemy chronić jako Miasto. Taką ochronę zapewnia Studium uchwalone w 2019 r., które powiększało teren ochrony przyrodniczej na tym obszarze do niemal 72 ha.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego z 2005 roku przewiduje funkcję usługową, komercyjną, sportowo–rekreacyjną, czyli możliwość realizacji różnego rodzaju zabudowy kubaturowej, na terenie ok. 30 ha Górek Czechowskich, zaś na pozostałym obszarze przewiduje funkcję zieleni. Oznacza to, że obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego pozwala na zabudowę terenu większego niż było to określone w Studium z 2019 roku. Kubatura dopuszczona mpzp z 2005 r. to m.in. obiekty przeznaczone pod usługi (np. akademiki oraz obiekty komercyjne i sportowo-rekreacyjne). Plan dopuszcza także budowę obiektów niezbędnych do komunikacji, np.: dróg wewnętrznych, chodników, ścieżek rowerowych.

Obszar Górek Czechowskich jest w dużej części terenem prywatnym. Niemniej jednak Miasto dokłada wszelkich możliwych starań, w ramach posiadanych kompetencji, aby chronić go przed nadmierną zabudową zarówno w kształcie wskazanym przez obowiązujący dla tego terenu plan zagospodarowania przestrzennego z 2005 r., jak i zabudową możliwą na podstawie tzw. ustawy „Lex Deweloper”.Zależy nam, żeby teren ten mógł służyć mieszkańcom. Zapisy Studium z 2019 roku miały wzmocnić tę ochronę. Dopuszczenie w Studium zabudowy mieszkaniowej na mniejszym niż dotychczas obszarze (w planie miejscowym pod ww. funkcję) pozwoliłoby uporządkować ten teren i chronić cenny przyrodniczo obszar Górek Czechowskich, jednocześnie dając możliwość mieszkańcom do korzystania z jego walorów. Przejawem tego było też nabycie przez Miasto w 2019 roku ok. 75 ha tego terenu za symboliczną złotówkę pod budowę parku.

Do pobrania

Górki Czechowskie – kalendarium

 • Rok 2000: Agencja Mienia Wojskowego (AMW) sprzedaje teren Górek Czechowskich prywatnemu inwestorowi – kieleckiej Spółce Echo Investment SA. AMW proponowała miastu wykupienie terenu, ale ówczesne władze miasta, z prezydentem Andrzejem Pruszkowskim, z takiej możliwości nie skorzystały.
 • 17 listopada 2005: Rada Miasta podejmuje uchwałę nr 825/XXXV/2005 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin – część III obejmującego m.in. teren Górek Czechowskich. Plan pozwala m.in. na zabudowę usługową i rekreacyjno-sportową na wysoczyznach Górek Czechowskich.
 • 30 kwietnia 2007: Echo Investment S.A. składa wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp), domagając się dopuszczenia na terenie Górek wielofunkcyjnego centrum handlowo-usługowo-rozrywkowego oraz zagospodarowania części terenu na park miejski. Zapowiada także przebudowę układu komunikacyjnego w tej części miasta w przypadku budowy centrum handlowego.
 • Kwiecień 2011: rusza procedura zmiany mpzp. Właściciel terenu wycofuje jednak wniosek o zmianę planu i procedura zostaje zawieszona.
 • Listopad 2012: Echo Investment S.A. składa ponowny wniosek o zmianę mpzp, wnioskując o zmianę przeznaczenia terenu wysoczyzn z usługowej i sportowo-rekreacyjnej na mieszkaniową, jedno- i wielorodzinną.
 • Kwiecień 2013: po stosownej uchwale Rady Miasta rusza procedura związana ze zmianą planu.
 • Marzec 2016: TBV Inwestment Sp. z o.o. zostaje właścicielem terenu Górek Czechowskich. Spółka podtrzymuje wniosek poprzedniego właściciela terenu o zmianę mpzp i dopuszczenie na wyznaczonych enklawach na wysoczyznach zabudowy mieszkaniowej, wraz z pozostawieniem centralnej części Górek Czechowskich jako parku.
 • Kwiecień 2019: odbywa się referendum, w którym mieszkańcy mają zdecydować o tym, czy Miasto powinno wyrazić zgodę na zmianę mpzp i dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej. W referendum bierze udział 12,91 % uprawnionych mieszkańców. Zgodnie z przepisami referendum jest ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 30% uprawnionych. Oznacza to, że wynik referendum nie jest wiążący.
 • Lipiec 2019: Rada Miasta Lublin uchwala Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Lublin. Prace nad dokumentem trwają od czerwca 2010 r. W tym czasie Miasto zbiera wnioski różnych środowisk, czterokrotnie wykłada dokument do opinii i uzgodnień, dwukrotnie wykłada go do publicznego wglądu i konsultacji. Studium uzyskało wymaganą prawem opinię m.in. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Dokument Studium wyznacza ogólne kierunki zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta, w tym także terenu Górek Czechowskich. Studium powiększa teren przewidziany do ochrony przyrodniczej w postaci utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Górki Czechowskie”.
 • Sierpień 2019: Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, jako organ nadzorczy, nie znajduje podstaw do stwierdzenia nieważności uchwały o studium, ale następnie skarży dokument do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w odniesieniu do konkretnie wskazanych działek, będących własnością Spółki TBV Investment.
 • 30 września 2019: Gmina Lublin podpisuje akt notarialny ze spółką TBV Investment, dzięki któremu za symboliczną kwotę 1,23 zł Miasto staje się właścicielem części Górek Czechowskich o powierzchni 75,0014 ha, na których Spółka TBV Inwestment zobowiązała się do wybudowania na własny koszt parku naturalistycznego dostępnego dla mieszkańców Lublina.
 • Grudzień 2019: Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdza nieważność uchwały w sprawie Studium w odniesieniu do obszaru Osiedla Górki Czechowskie. Sąd wyszedł więc poza granice skargi i przyjął zdecydowanie szerszy obszar, w stosunku do którego orzekł o nieważności Studium. Uznał m.in., że wysoczyzny na Górkach Czechowskich wchodzą w skład Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin i znajdującego się tam zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, a zatem należy do nich zastosować zakazy zabudowy. Tymczasem ujęte w Studium wysoczyzny, wskazane w studium do potencjalnej zabudowy, nie wchodzą do ESOCH i nie stanowią korytarza ekologicznego, ani elementów zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Wszystkie istotne z punktu widzenia ochrony środowiska tereny, zostały w Studium objęte ESOCH i Studium nie dopuszcza na nich zabudowy.
 • Marzec 2020: Miasto zaskarża w całości wyrok WSA, wnioskuje o jego uchylenie i oddalenie skargi Wojewody Lubelskiego. Powodem była niejasna sytuacja prawna terenu Górek po uchyleniu Studium w części. Zgodnie z przepisami studium musi bowiem obejmować teren całego miasta. Co więcej, wyrok wskazujący na całkowity zakaz zabudowy górek, odnosił się także do terenów już zabudowanych, m. in. ulic przy ul. Solarza, Partyzantów, Arnsztajnowej, Koncertowej i Halickiego, co w praktyce oznaczałoby brak możliwości realizacji inwestycji wymagających zmiany planu.
 • Luty 2021: NSA w Warszawie uwzględnia skargę kasacyjna Gminy Lublin i uchyla wyrok WSA w Lublinie z grudnia 2019, przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten sąd.
 • Grudzień 2021: WSA stwierdza niezgodność uchwały z prawem, ale nie stwierdza jej nieważności. Miasto nie zgadza się z oceną dokonaną przez Sąd, jak również z uwzględnieniem nowych okoliczności, co do których poprzednie sądy obu instancji nie wnosiły zastrzeżeń. WSA w Lublinie, rozpatrując ponownie sprawę, po uchyleniu poprzedniego wyroku, był związany wytycznymi NSA i w opinii miasta wyszedł poza granice rozstrzygania sprawy w zakresie, który był już prawomocnie orzeczony przez NSA. WSA podkreślił, iż nie doszło do naruszenia władztwa planistycznego, a tylko w tym zakresie, zdaniem NSA, powinien ponownie rozpatrywać sprawę. Miasto zapowiada złożenie skargi kasacyjnej do NSA.
 • Luty 2022: Miasto zaskarża w całości wyrok WSA, wnioskuje o jego uchylenie i oddalenie skargi Wojewody Lubelskiego.
 • Listopad 2022: NSA uchylił zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczący Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin dla obszaru Górek Czechowskich i przekazał sprawę WSA w Lublinie do ponownego rozpoznania. W swoim orzeczeniu NSA przyznał słuszność argumentom przedstawianym przez Miasto. Sąd podkreślił, że już w swoim poprzednim wyroku z lutego 2021 r. jednoznacznie przesądził, że obszar Górek Czechowskich to nie tylko teren ESOCH, gdyż obszary te pokrywają się jedynie częściowo, oraz że studium dopuszcza zabudowę mieszkaniową i usługową wyłącznie poza terenem ESOCH. NSA wskazał, że studium odpowiada potrzebie wyważenia spornych interesów publicznego i prywatnego występującego na tym terenie, a choć wniosek właściciela obejmował chęć zabudowy 6 wysoczyzn, organ planistyczny uwzględnił wniosek tylko w części. Wg NSA takie postawienie sprawy przedkłada interes publiczny wobec prywatnego. NSA podniósł również, że WSA nie wykonał prawidłowo poprzedniego, wiążącego go wyroku NSA, naruszając tym samym „powagę rzeczy osądzonej”. NSA stwierdzał, że nie jest trafne stanowisko WSA w Lublinie zawarte w wyroku z grudnia 2021 roku, iż zagadnienie istotnego naruszenia zasad sporządzania studium nie było przedmiotem rozpoznania przez Naczelny Sąd Administracyjny. NSA dokonał bowiem głębokiej analizy zebranego w sprawie materiału dowodowego i na tej podstawie ocenił jego wartość. NSA w żaden sposób nie poddawał w wątpliwość prawidłowości znajdującej się w aktach sprawy dokumentacji planistycznej i jej aktualności. Przeciwnie – prezentując swoje stanowisko powoływał się na tę dokumentację. NSA podkreślił, że aktualność opracowania ekofizjograficznego nie polega na tym, aby było ono sporządzone w momencie prowadzenia procedury planistycznej, lecz by jego zapisy zachowały swoją aktualność. Według NSA, Wojewódzki Sąd Administracyjny tym samym orzekł w zakresie, w jakim przepisy postępowania przed sądami administracyjnymi nie dopuszczają przy ponownym rozpatrywaniu sprawy.
 • Styczeń 2023: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę Wojewody Lubelskiego na uchwałę Rady Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin w części dotyczącej obszaru Górek Czechowskich. Wyrok ten potwierdza, że uchwała w sprawie Studium nie narusza przepisów prawa ani procedury planistycznej, a skarga Wojewody Lubelskiego była niezasadna. Zgodnie z ogłoszonym wyrokiem Studium prawidłowo wyważa interes publiczny i prywatny. Miasto było zobowiązane uwzględnić fakt, że część obszaru Górek Czechowskich należy do właściciela prywatnego i możliwość zabudowy istnieje w ramach prawa własności. Sąd wskazał, że pozyskanie części tego terenu przez Miasto także leżało w interesie publicznym. Wyrok WSA w Lublinie, podobnie jak dwa poprzednie orzeczenia NSA w tej sprawie, potwierdził, że Studium zostało uchwalone zgodnie z obowiązującym prawem, a także z zachowaniem ochrony przyrodniczej przewidzianej dla tego terenu.

Zmiany dla Lublina wynikające z nowego Studium z 2019 r.

Studium z 2019 r. wprowadziło szereg istotnych dla mieszkańców zmian, zapewniało także większą ochronę przyrody Lublina.

Najważniejsze zmiany:

 • ochrona obecnych i powiększenie terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych:
 • korekty zapisów dotyczących funkcji w tekście projektu Studium, utrwalenie lokalizacji obecnych ogrodów m. in. w dzielnicach Kalinowszczyzna, Czechów, Konstantynów, Ponikwoda, Rury, Sławin, Stare Miasto, Węglin Południowy, Węglin Północny, nowe lokalizacje dla ogrodów działkowych: 83 ha w dzielnicy Abramowice, 20 ha przy północnej granicy miasta;
 • nowe tereny pod mieszkalnictwo i usługi pozwalające zagęszczać zabudowę wewnątrz miasta, bez konieczności jego rozlewania się na peryferia, poprzez zmianę przeznaczenia gruntów z inwestycyjnych, wojskowych i rolniczych:
 • dopuszczenie funkcji zabudowy mieszkaniowej w miejsce aktywizacji gospodarczej; rejon ul. Choiny, Związkowej, Łęczyńskiej; wzdłuż ulicy Abramowickiej po zachodniej stronie ulicy oraz przy południowej granicy miasta; na terenie KUL przy Drodze Męczenników Majdanka oraz na Kośminku; w dzielnicy Konstantynów; w rejonie ul. Pliszczyńskiej; w dzielnicy Szerokie (w rejonie ulic: Główna, Zakątek, Urodzajna, Przejrzysta, Promienista); w dzielnicy Zemborzyce – wzdłuż ul. Krężnickiej i Janowskiej, w rejonie Zemborzyc przy granicy miasta, w rejonie Głuska przy południowej granicy miasta
 • dopuszczenie usług w miejsce aktywizacji gospodarczej – rejon ul. Mełgiewskiej, Kasprowicza dopuszczenie usług sportu i rekreacji w miejsce terenów pokolejowych – rejon ul. Rataja;
 • uszczegółowienia przebiegu ESOCH w miejscach obowiązujących lub opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania (mpzp);
 • uszczegółowienie i ochrona terenów zieleni w osiedlach np. wewnątrz struktur mieszkaniowych na Bronowicach, Czechowie Południowym, Czubach, Rurach, Sławinku, Węglinie, Wrotkowie, w rejonie na wschód od Cmentarza Komunalnego na Majdanku i w rejonie ul. Bolesława Chrobrego;
 • nowe parki i ochrona przyrodnicza: Park Nadrzeczny wraz z Parkiem Bronowickim w rejonie Bystrzycy, park dzielnicowy w Głusku, park na Górkach Czechowskich, funkcje rekreacyjne w dolinach Bystrzycy, Czechówki i Czerniejówki, funkcje rekreacyjne w wąwozach pomiędzy dzielnicami Konstantynów a Węglin północny, Wąwóz na Węglinie Południowym, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (przewidziana ustawą o ochronie przyrody forma ochrony prawnej wybranych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego): Dolina Jakubowicka, Dolina Trześniowska, Łysaków, Jakubowice Murowane, Skarpa Jakubowicka, Wąwóz Węglinek, Dolina cieku spod Konopnicy, Górki Czechowskie, Uroczysko Krężnickie; ochrona terenów zieleni wewnątrz osiedli, wzmocnienie ochrony Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wraz z terenem Zalewu Zemborzyckiego i Starego Gaju;
 • reprezentacyjne aleje miejskie (wskazane do starannego kształtowania – wielopiętrowej zieleni, posadzek, oświetlenia itp.): ul. Męczenników Majdanka, Abramowickiej, al. Kraśnickiej, Głęboka, Zana, Bohaterów Monte Cassino, Kazimierza Wielkiego, al. Warszawska, ul. Nałęczowska, Wyszyńskiego, Królewska, Lubartowska, Lipowa, Al. Racławickie, Sowińskiego, Weteranów, Muzyczna, Zygmuntowskie, 1 Maja, Dworcowa
 • strefy ochrony widoków (obszar wyznaczony na podstawie zakresów ekspozycji dalekiej i bliskiej dla potrzeb ochrony ekspozycji Starego Miasta): w dzielnicy Kośminek, Rury (dolina rzeki Bystrzycy), Stare Miasto, Śródmieście, Bronowice, Hajdów – Zadębie, Kalinowszczyzna, Czechów Południowy, Za Cukrownią;
 • korekty oznaczenia układu drogowego: obniżenie klasy trasy zielonej, korekty przebiegu ulicy ujętej w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego wzdłuż granicy administracyjnej miasta z Gminą Głusk;
 • zapewnienie możliwości rozwoju lubelskim uczelniom (Politechnika, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny);
 • możliwość lokalizacji cmentarza dla zwierząt, jako wymogu cywilizacyjnego, szczególnie w mieście wielkości Lublina, wskazanego do kształtowania funkcji metropolitalnych, wiodącego miasta Aglomeracji.

Korzyści dla dzielnic wynikające z nowego Studium z 2019 r.

Korzyści dla dzielnic wynikające z uchwalenia nowego dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

ABRAMOWICE

1. Polepszenie sytuacji komunikacyjnej (dostępności).

2. Aktywizacja gospodarcza z usługami w rejonie ul. Powojowej.

3. Powiększenie terenów zabudowy mieszkaniowej wzdłuż Abramowickiej – po zachodniej stronie ulicy oraz przy południowej granicy miasta, gdzie dotychczasowe Studium ustalało tereny rolne bez prawa nowej zabudowy (pow. ok. 40 ha).

4. Propozycja lokalizacji terenów ogrodów działkowych – dobrze skomunikowanych, na bardzo dobrych glebach, w jednym z najczystszych rejonów miasta – walory rekreacyjne, zdrowotne, ogrodnicze (pow. ok. 83 ha).

5. Umożliwienie dokończenia procedowanego planu miejscowego (rejon przedłużenia
ul. Smoluchowskiego, Głusk południowo-zachodni).

BRONOWICE

1. Doprecyzowanie funkcji terenów, w tym usług publicznych (oświata, sport) oraz lokalizacji obiektów handlowych wielkopowierzchniowych.

2. Polepszenie dostępności komunikacyjnej.

3. Wzmocnienie ciągłości systemów ekologicznych.

4. Ustalenie Parku Nadrzecznego wraz z Parkiem Bronowickim w rejonie Bystrzycy oraz kształtowanie ul. Droga Męczenników Majdanka w formie alei miejskiej.

5. Utrwalenie terenów zieleni wewnątrz struktur mieszkaniowych w celu ich ochrony przed przypadkową zabudową i dogęszczaniem zrealizowanych osiedli mieszkaniowych.

6. Ustalenie funkcji terenów pokolejowych, jako terenów usług i aktywności gospodarczej.

7. Umożliwienie dokończenia procedowanego planu miejscowego (rejon ul. Pogodnej).

8. Ustalenie Strefy Ochrony Widoków.

CZECHÓW POŁUDNIOWY

1. Wzmocnienie i zapewnienie ciągłości systemu przyrodniczego – ekosystemu miasta.

2. Utrwalenie terenów zieleni wewnątrz struktur mieszkaniowych w celu ich ochrony przed przypadkową zabudową i dogęszczaniem zrealizowanych osiedli mieszkaniowych.

3. Utrwalenie lokalizacji ogrodów działkowych.

4. Wprowadzenie Strefy ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru Górek Czechowskich; W obszarze Strefy ustalono jako funkcję wiodącą zieleń ogólnodostępną o charakterze parkowym wraz z programem towarzyszącym. Funkcję uzupełniającą stanowi tu program usługowy i mieszkaniowy przewidziany do realizacji na wysoczyznach, z możliwością realizacji usług oświaty, usług sportu i rekreacji. W granicach objętych strefą wyznaczono tereny o różnorodnych funkcjach, przy czym wielkość programu inwestycyjnego, jak też i jego rozmieszczenie podporządkowane zostało istniejącym uwarunkowaniom przyrodniczo- krajobrazowym. We wskazanej strefie, w ramach ESOCH przewiduje się utworzenie Zespołu Przyrodniczo –  Krajobrazowego „Górki Czechowskie” oraz ogólnodostępnego terenu zieleni o charakterze parkowym z uwzględnieniem: miejsc rekreacji biernej w formie rozległych muraw, łąk kwietnych, ścieżek spacerowych, terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych takich jak: korty tenisowe, boiska do różnych gier, ścieżki zdrowia, place zabaw dla dzieci, tor saneczkowy, miejsca jazdy na wrotkach, rolkach, deskorolkach itp,

- przy czym kształtowanie zieleni ma się odbywać w sposób naturalny (naturalistyczny),
z zachowaniem dna suchych dolin oraz dolnych partii zboczy jako otwartych. Zabudowa sąsiadujących wysoczyzn ma mieć charakter kaskadowy, dostosowany do ukształtowania terenu – tj. uwzględniający strefowanie wysokości. Funkcja usługowa może być wzbogacana o funkcje usług sportu i rekreacji. W ramach wysoczyzny południowej (ul. Ducha/ Willowa) pozostawiono funkcję usług sportu i rekreacji (US) – zgodnie z planem obowiązującym, z jednoczesnym ograniczeniem powierzchni terenu inwestycyjnego. W ramach tej wysoczyzny wykluczono zabudowę biurową i funkcje mieszkaniowe.

5. Kształtowanie ulic osiedla „TOR” i ul. Koncertowej jako alei miejskich.

6. Doprecyzowanie funkcji terenów w zakresie istniejących obiektów handlowych wielkopowierzchniowych.

CZECHÓW PÓŁNOCNY

1. Propozycja lokalizacji terenów ogrodów działkowych przy północnej granicy miasta oraz utrwalenie istniejących ogrodów przy ul. Koncertowej.

2. Propozycja nowych terenów inwestycyjnych (również mieszkaniowych) w północnej części Dzielnicy – rejon ulic: Choiny, Poligonowa, Koncertowej.

3. Wprowadzenie formy ochrony przyrody w postaci Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego "Górki Czechowskie" oraz wzmocnienie Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych na północy i wewnątrz terenów mieszkaniowych (w centrum dzielnicy).

4. W ramach wysoczyzny północno-wschodniej (największej, położonej w sąsiedztwie osiedla Prestige), wprowadzenie rejonu lokalizacji usług oświaty/ usług sportu i rekreacji (ok. 1,5 ha).

5. Zmiana podstawowego układu drogowego – udrożnienie i jednocześnie obniżenie klas ulic prostopadłych do Zelwerowicza z G do Z – tym samym wzmocnienie komunikacji zbiorowej.

6. Umożliwienie dokończenia procedowanego planu miejscowego, w szczególności na terenach na północ od ul. Zelwerowicza, gdzie obowiązujące dotąd Studium przewidywało strefę produkcji rolnej bez prawa nowej zabudowy i gdzie dotychczas wydawane są tylko decyzje o warunkach zabudowy.

CZUBY POŁUDNIOWE

1. Dostosowanie układu komunikacyjnego do bieżących potrzeb (trasa Zielona) – jako ulicy zbiorczej, a nie jak dotychczas planowano – trasy głównej, tym samym wzmocnienie komunikacji zbiorowej.

2. Zapewnienie ciągłości systemu oraz wzmocnienie ESOCH w południowej części dzielnicy, wraz z wycofaniem planowanych tu wcześniej terenów przemysłowych, na rzecz wzmocnienia zieleni osiedlowej.

3. Zapewnienie terenów usług oraz usług oświaty (UO) wewnątrz terenów intensywnej urbanizacji.

4. Wzmocnienie ESOCH w ramach Parku Jana Pawła II, dla dobra istniejących osiedli mieszkaniowych.

CZUBY PÓŁNOCNE

1. Wzmocnienie funkcji ekologicznych ESOCH oraz ochrona tych terenów przed zabudową, dla dobra istniejących osiedli mieszkaniowych.

2. Polepszenie dostępności komunikacyjnej, obniżenie klasy ul. Orkana z G (główna)
do Z (zbiorcza).

3. Uszczegółowienie funkcji, utrwalenie usług publicznych (UO) wewnątrz terenów intensywnej urbanizacji.

4. Wskazanie nowych terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej w rejonie ul. Jutrzenki.

DZIESIĄTA

1. Polepszenie dostępności komunikacyjnej z dworcem PKP oraz Zintegrowanym Dworcem Metropolitalnym.

2. Polepszenie dostępności komunikacyjnej dla funkcji mieszkaniowych istniejących i projektowanych.

3. Propozycja nowych terenów inwestycyjnych na terenach powojskowych (ul. Nowy Świat) i terenach pokolejowych.

4. Doprecyzowanie funkcji terenów usług publicznych – oświaty, sportu i rekreacji.

5. Zapewnienie ochrony doliny rzeki Czerniejówki.

6. Wskazanie kształtowania ulicy Abramowickiej, jako alei miejskiej, wraz z układem alei wewnątrzosiedlowych.

7. Rezygnacja z przedłużenia ul. Smoluchowskiego w klasie drogi głównej, na rzecz ulicy zbiorczej, wewnątrzosiedlowej.

8. Umożliwienie dokończenia procedowanych planów miejscowych (rejon przedłużenia ul. Smoluchowskiego i rejon ul. Wojennej).

FELIN

1. Intensyfikacja terenów mieszkaniowych, wprowadzenie terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na terenach wojskowych ob. zamkniętych (KUL).

2. Tereny aktywizacji gospodarczej na terenach ob. rolnych bez prawa zabudowy (na północ od al. Witosa) oraz mieszkaniowych z usługami (na południe od al. Witosa).

3. Polepszenie dostępności komunikacyjnej Dzielnicy ze Śródmieściem.

4. Umożliwienie dokończenia prac planistycznych na terenach tzw. Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

5. Umożliwienie uwzględnienia wniosków mieszkańców na terenach przeznaczonych w dotychczas obowiązującym Studium na strefę produkcji rolnej bez prawa nowej zabudowy.

GŁUSK

1. Propozycja nowych terenów inwestycyjnych (również mieszkaniowych) w północnej części dzielnicy oraz wzdłuż dróg.

2. Polepszenie dostępności komunikacyjnej – zmiana projektowanego układu komunikacyjnego na korzyść mieszkańców. Rezygnacja z dróg głównych prowadzonych w południowej części Dzielnicy (planowanych w poprzednio obowiązującym Studium).

3. Uwzględnienie powiększenia cmentarza.

4. Wzmocnienie systemu przyrodniczego (park dzielnicowy, suche doliny).

5. Zagospodarowanie doliny Czerniejówki na tereny rekreacyjno – sportowe z uwzględnieniem funkcji retencyjnych.

6. Zachowanie tożsamości kulturowej miasteczka Głusk.

7. Uwzględnienie wniosków mieszkańców – usługi podstawowe i zabudowa jednorodzinna.

8. Umożliwienie dokończenia prac planistycznych nad procedowanym planem miejscowym (Głusk południowo-zachodni) oraz umożliwienie przystąpienia do opracowania planów miejscowych na terenach przeznaczonych w dotychczasowym Studium na strefę produkcji rolnej bez prawa nowej zabudowy.

HAJDÓW – ZADĘBIE

1. Sprecyzowanie i wzmocnienie planistyczne terenów o funkcjach ekologicznych.

2. Polepszenie dostępności komunikacyjnej.

3. Rozwój funkcji usługowych i gospodarczych (powiększenie obszaru), dla zapewnienia miejsc pracy.

4. Uzupełnienie funkcji mieszkaniowych o usługi.

5. Umożliwienie zmian planu miejscowego np. w rejonie ul. Zadębie, w kierunku uwzględnienia wniosków mieszkańców, gdzie dotychczas obowiązujące Studium utrzymywało strefę produkcji rolnej bez prawa nowej zabudowy.

6. Zaktywizowanie terenów sąsiadujących z obwodnicą miasta.

KALINOWSZCZYZNA

1. Rozwój terenów inwestycyjnych wzdłuż al. Tysiąclecia.

2. Wzmocnienie funkcji ekologicznych w dolinie rzek Czechówki i Bystrzycy oraz w suchych dolinach.

3. Utrwalenie funkcji ogrodów działkowych.

4. Doprecyzowanie funkcji terenów usług publicznych – oświaty, turystyki.

KONSTANTYNÓW

1. Polepszenie dostępności komunikacyjnej – w poprzednio obowiązującym Studium ul. Morwowa miała klasę G (główna), ul. Wojciechowska nie była ujęta. W nowym Studium obniżono klasę ul. Morwowej z G do Z i uzupełniono układ ul. Wojciechowską w klasie Z (zbiorczej).

2. Wzmocnienie funkcji ekologicznych, utrwalenie funkcji ogrodów działkowych.

3. Utrwalenie i wzmocnienie terenów usług wewnątrz terenów intensywnej urbanizacji (UO, UN).

4. Zabezpieczenie wąwozu pomiędzy dzielnicą Konstantynów a dzielnicą Węglin Północny jako terenu przeznaczonego w całości na rekreację.

5. Kształtowanie al. Kraśnickiej w formie i charakterze reprezentacyjnej alei miejskiej.

6. Wprowadzenie funkcji zabudowy mieszkaniowej i usług w terenach dotychczas przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą, celem racjonalnego zagospodarowania Dzielnicy – zgodnie z wnioskami mieszkańców.

KOŚMINEK

1. Polepszenie dostępności komunikacyjnej z centrum i wewnątrz Dzielnicy.

2. Wzmocnienie i doprecyzowanie funkcji ekologicznych (dolina rzeki Czerniejówki), zieleń wewnątrzosiedlowa.

3. Powiększenie terenów rozwoju funkcji mieszkaniowych i usługowych z uwzględnieniem terenów po byłym poligonie wojskowym.

4. Utrwalenie terenów usług, w tym usług publicznych wewnątrz terenów intensywnej urbanizacji

5. Tworzenie i odnowa funkcji sportowo – rekreacyjnych i in., centr kulturalnych i sportowych (usługi, usługi publiczne).

6. Uwzględnienie strefy ochronnej Państwowego Muzeum na Majdanku.

7. Kształtowanie ul. Droga Męczenników Majdanka i dróg wewnątrzosiedlowych jako reprezentacyjnych alei miejskich.

8. Ustalenie Strefy Ochrony Widoków.

PONIKWODA

1. Wzmocnienie funkcji ekologicznych, zachowanie ciągłości terenów przyrodniczych w bliskim sąsiedztwie obszaru Natura 2000.

2. Utrwalenie ogrodów działkowych w rejonie ul. Bluszczowej.

3. Rezygnacja z drogi ruchu przyspieszonego w rejonie ul. Dębowej.

4. Utrzymanie funkcji rekreacyjno-sportowej w rejonie ul. Orzechowej – zrównoważenie rozwijających się osiedli zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zapewnienie im właściwych warunków klimatycznych i rekreacyjnych.

5. Utworzenie Zespołów przyrodniczo-krajobrazowych:

a) Dolina Jakubowicka

b) Dolina Trześniowska

c) Łysaków

d) Jakubowice Murowane

e) Skarpa Jakubowicka.

6. Pozostawienie w rejonie ul. Orzechowej i Torowej możliwości lokalizacji cmentarza dla zwierząt, jako wymogu cywilizacyjnego, szczególnie w mieście wielkości Lublina, wskazanego do kształtowania funkcji metropolitalnych, wiodącego miasta Aglomeracji.

7. Wprowadzenie możliwości zabudowy w rejonie ul. Pliszczyńskiej i na południe od ZPK Dolina Trześniowska – gdzie poprzednio obowiązujące Studium ustalało tereny rolne bez prawa zabudowy.

RURY

1. Wzmocnienie funkcji ekologicznych, ochrona ESOCH i zapewnienie ciągłości przyrodniczej w Dzielnicy.

2. Utrwalenie terenów zieleni wewnątrz struktur mieszkaniowych w celu ich ochrony przed przypadkową zabudową i dogęszczaniem zrealizowanych osiedli mieszkaniowych.

3. Utrwalenie funkcji ogrodów działkowych.

4. Zapewnienie terenów usług publicznych (UO, UN, US) wewnątrz terenów intensywnej urbanizacji.

5. Umożliwienie rozwoju terenów Politechniki Lubelskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego.

6. Wskazanie rejonów lokalizacji obiektów handlowych wielkopowierzchniowych.

7. Wskazanie kształtowania ulic: Głęboka, Zana, Bohaterów Monte Cassino, Kazimierza Wielkiego – w formie reprezentacyjnych alei miejskich.

8. Wprowadzenie Strefy Ochrony Widoków (dolina rzeki Bystrzycy).

SŁAWIN

1. Wzmocnienie funkcji ekologicznych i ich uszczegółowienie – m. in. ze względu na wprowadzenie zabudowy na tereny dotychczas z niej wyłączone.

2. Wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych w północnej i zachodniej części dzielnicy.

3. Polepszenie dostępności komunikacyjnej – wprowadzenie ul. Zbożowej w klasie Z, obniżenie klasy przedłużenia ul. Zelwerowicza od ul. Bohaterów Września do klasy Z (w poprzednio obowiązującym Studium była klasa G).

4. Wyznaczenie nowego przebiegu ul. Bohaterów Września klasy GP (droga wojewódzka).

5. Utrzymanie lokalizacji cmentarza komunalnego wraz ze strefą ochrony sanitarnej, jako bardzo ważnego celu publicznego, istotnego dla całego miasta.

6. Utrzymanie lokalizacji zieleni urządzonej w tym ogrodów działkowych i zieleni leśnej na północy dzielnicy.

7. Wskazanie kształtowania Al. Warszawskiej jako reprezentacyjnej alei miejskiej.

8. Uwzględnienie i rozwój terenów Ogrodu Botanicznego i Parku Etnograficznego (skansenu), jako bardzo istotnych dla Miasta funkcji publicznych.

SŁAWINEK

1. Wzmocnienie funkcji ekologicznych – wyznaczenie i ochrona ESOCH.

2. Polepszenie dostępności komunikacyjnej (przedłużenie Głębokiej G), obniżenie klasy Al. Warszawskiej z G (głównej) do Z (zbiorczej).

3. Wskazanie kształtowania Al. Warszawskiej, ul. Nałęczowskiej i al. Kraśnickiej jako reprezentacyjnych alei miejskich.

4. Utrwalenie terenu zieleni wewnątrz struktur mieszkaniowych w celu ochrony przed przypadkową zabudową i dogęszczaniem zrealizowanych osiedli mieszkaniowych.

STARE MIASTO

1. Wzmocnienie funkcji ekologicznych w dolinie rzeki Bystrzycy i Czechówki.

2. Ochrona przed zabudową terenu Błoni i ROD Podzamcze.

3. Ochrona ekspozycji Starego Miasta – centrum Strefy Ochrony Widoków.

4. Wskazanie rejonu lokalizacji obiektu handlowego wielkopowierzchniowego (Alchemia).

5. Wskazanie kształtowania ulic: Wyszyńskiego, Królewskiej i Lubartowskiej jako reprezentacyjnych alei miejskich.

6. Rozwój funkcji o charakterze śródmiejskim i centrotwórczym.

SZEROKIE

1. Wzmocnienie funkcji ekologicznych.

2. Wyznaczenie nowych terenów zabudowy w obszarach w poprzednio obowiązującym Studium oznaczonych jako strefa produkcji rolnej bez prawa nowej zabudowy.

3. Wskazanie kształtowania ul. Nałęczowskiej jako reprezentacyjnej alei miejskiej.

4. Umożliwienie dokończenia prac planistycznych nad zmianą planu miejscowego.

5. Wyznaczenie terenu usług w zieleni w miejscu dawnej cegielni – obszaru o wyjątkowych walorach krajobrazowych.

ŚRÓDMIEŚCIE

1. Wzmocnienie i zapewnienie ciągłości funkcji ekologicznych wraz z ochroną ESOCH.

2. Wskazanie funkcji sportowo-rekreacyjnych w dolinie Bystrzycy.

3. Polepszenie dostępności komunikacyjnej z innymi dzielnicami oraz w ramach Dzielnicy (przedłużenie ul. Ruskiej).

4. Rozwój funkcji centrotwórczych.

5. Wskazanie terenów zabudowy śródmiejskiej.

6. Wskazanie rejonów lokalizacji obiektów handlowych wielkopowierzchniowych.

7. Wskazanie układu alei miejskich do starannego ukształtowania - ul. Lipowa, Al. Racławickie,
ul. Głęboka, ul. Lubartowska.

8. Zapewnienie rozwoju dla Uniwersytetu Medycznego oraz dla funkcji targowo-mieszkalnych w rejonie Al. Tysiąclecia.

TATARY

1. Wzmocnienie, doprecyzowanie funkcji ekologicznych wzdłuż Bystrzycy z zielonymi sięgaczami do usług publicznych (oświaty).

2. Kontynuacja funkcji aktywizacji gospodarczej dla zapewnienia miejsc pracy.

3. Rozwój funkcji usługowych wokół dworca PKP – wielofunkcyjność budynku (Dworzec Północny) edukacyjno-usługowo-handlowego z zapleczem parkingowym.

4. Tereny od ul. Hutniczej do ul. Mieszczańskiej przeznaczono pod usługi, handel, magazyny; tereny w rejonie ul. Tokarskiej przeznaczono pod przemysł (zgodnie z wnioskiem Rady Dzielnicy).

5. Wskazanie rejonów lokalizacji obiektów handlowych wielkopowierzchniowych.

6. Polepszenie dostępności komunikacyjnej Dzielnicy, korekta przebiegu drogi GP równolegle do ul. Turystycznej.

WĘGLIN POŁUDNIOWY

1. Wzmocnienie funkcji ekologicznych – wyznaczenie ESOCH wzdłuż wąwozu z sięgaczami do terenów zurbanizowanych.

2. Wyznaczenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Wąwóz Węglinek”, w celu wprowadzenia ochrony prawnej tego terenu, dla wzmocnienia standardu osiedli mieszkaniowych.

3. Utrwalenie lokalizacji ogrodów działkowych.

4. Polepszenie dostępności komunikacyjnej – zmiana planowanej wcześniej trasy zielonej jako trasy „przelotowej” ruchu przyspieszonego na ulicę dla obsługi mieszkańców Węglina Pd. (klasa Z) – wzmocnienie komunikacji zbiorowej.

5. Aktywizacja gospodarcza terenów w poprzednim Studium położonych w strefie ekstensywnej urbanizacji.

6. Zabezpieczenie terenów usług w zieleni (w tym UO) wewnątrz terenów intensywnej urbanizacji.

7. Wskazanie rejonów lokalizacji obiektów handlowych wielkopowierzchniowych.

8. Wskazanie kształtowania al. Kraśnickiej jako reprezentacyjnej alei miejskiej.

WĘGLIN PÓŁNOCNY

1. Wzmocnienie funkcji ekologicznych – ochrona doliny cieku spod Konopnicy oraz suchych dolin.

2. Utworzenie Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego "Dolina cieku spod Konopnicy" (ochrona prawna przed dalszą degradacją) oraz bardziej zdecydowane wprowadzenie terenów zieleni do wnętrza terenów intensywnej urbanizacji (mieszkaniowych).

3. Zapewnienie terenów usług sportu, oświaty i usług w zieleni wewnątrz terenów intensywnej urbanizacji.

4. Uwzględnienie lokalizacji ogrodów działkowych.

5. Utrwalenie terenów zieleni wewnątrz struktur mieszkaniowych w celu ich ochrony przed przypadkową zabudową i dogęszczaniem zrealizowanych osiedli mieszkaniowych.

6. Przeznaczenie terenów między ul. Paśnikowskiego a ul. Parysa na cele oświatowe i sportowe – tereny przy granicy położone w dzielnicy Węglin w nowym Studium są terenami oświaty – UO.

7. Wskazanie kształtowania al. Kraśnickiej jako reprezentacyjnej alei miejskiej.

WIENIAWA

1. Wzmocnienie funkcji ekologicznych – w szczególności ochrona doliny Czechówki wraz z sięgaczami.

2. Wzmocnienie ESOCH w rejonie ul. Głębokiej i Miasteczka Akademickiego.

3. Zapewnienie terenów usług publicznych (UO, UN) wewnątrz terenów intensywnej urbanizacji.

4. Wzmocnienie ochrony zabytków.

5. Wyznaczenie systemu alei miejskich – do starannego kształtowania (Al. Racławickie, ul. Sowińskiego, ul. Weteranów, ul. Głęboka).

6. Wyznaczenie terenów zabudowy śródmiejskiej.

WROTKÓW

1. Polepszenie dostępności komunikacyjnej w ramach Dzielnicy i z dzielnicami sąsiednimi.

2. Korekta przebiegu i klasy ul. Uhorczaka.

3. Aktywizacja gospodarcza- usługi- kontynuacja funkcji dla zapewnienia miejsc pracy w mieście.

4. Utrwalenie terenów usług, w tym usług publicznych wewnątrz terenów intensywnej urbanizacji.

5. Utrwalenie terenów zieleni wewnątrzosiedlowej oraz ogrodów działkowych przy ul. Zemborzyckiej.

6. Wprowadzenie funkcji mieszkaniowo/ usługowych w kwartale ulic: Diamentowa, Uhorczaka, Zemborzycka.

7. Ochrona doliny rzeki Bystrzycy w ramach ESOCH.

ZA CUKROWNIĄ

1. Wzmocnienie funkcji ekologicznych i rekreacyjnych w dolinie Bystrzycy.

2. Polepszenie dostępności komunikacyjnej z pozostałymi dzielnicami, w tym wzmocnienie komunikacji zbiorowej.

3. Ustalenie terenów aktywizacji gospodarczej dla zapewnienia miejsc pracy w mieście, usługi-rekreacja/sport – kontynuacja funkcji.

4. Ustalenie lokalizacji obiektu handlowego wielkopowierzchniowego oraz terenów zabudowy wielorodzinnej (na pd. od trasy zielonej).

5. Wprowadzenie Strefy Ochrony Widoków w ramach doliny rzeki Bystrzycy.

6. Wyznaczenie systemu reprezentacyjnych alei miejskich – ul. Muzyczna, Al. Zygmuntowskie, ul. 1 Maja, ul. Dworcowa.

7. Wprowadzenie w bezpośrednim sąsiedztwie Zintegrowanego Dworca Metropolitalnego zabudowy śródmiejskiej i funkcji centrotwórczych.

ZEMBORZYCE

1. Wzmocnienie funkcji ekologicznych ESOCH – zachowanie i wykorzystanie walorów krajobrazowych doliny Bystrzycy.

2. Polepszenie dostępności komunikacyjnej – uwzględnienie infrastruktury komunikacyjnej umożliwiającej rozwój dzielnicy – ulica o przebiegu równoleżnikowym uzupełniająca układ komunikacyjny dzielnicy (obecnie brak takiego połączenia).

3. Rozwój i wzmocnienie terenów sportu i rekreacji nad Zalewem oraz w dolinie rzeki Bystrzycy.

4. Wprowadzenie Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego „Uroczysko Krężnickie” (usankcjonowanie zapisów obowiązującego mpzp).

5. Propozycja rozwoju funkcji mieszkaniowej o niskiej intensywności (wzdłuż ul. Krężnickiej) oraz wzmocnienie i rozwój funkcji mieszkaniowych wzdłuż ul. Janowskiej.

6. Uwzględnienie i wzmocnienie ochrony Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wraz z terenem Starego Gaju i Zalewem Zemborzyckim.