W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Emisja i klimat

Środki poprawy efektywności energetycznej

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej zapewnia pełne wdrożenie przepisów dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Zgodnie z art. 6 ust. 1. Jednostka sektora publicznego realizuje swoje zadania, stosując co najmniej jeden ze środków poprawy efektywności energetycznej, o których mowa w ust. 2, zwanych dalej „środkami poprawy efektywności energetycznej”. Środkami poprawy efektywności energetycznej są:

  1. realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
  2. nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
  3. wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt. 2, lub ich modernizacja;
  4. realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2018 r., poz. 966);
  5. wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2011 r. Nr 178, poz. 1060).

Gmina Lublin, począwszy od roku 2008 prowadzi prace prowadzące do poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. W latach 2008-2018 34 obiekty gminne poddane zostały termomodernizacji, co wpłynęło na zmniejszenie zużycia energii o 16 065,77 MWh/rok.

Zakończony w 2018 r. projekt „Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie”, dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach VI konkursu Programu priorytetowego GIS, Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, obejmował termomodernizację obiektów: Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 25, Bursy Szkolnej Nr 1, Zespołu Szkół Energetycznych, budynku administracyjno-biurowego przy ul. Wieniawskiej 14. Realizacja projektu, w zależności od konkretnego budynku, obejmowała m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic, stropodachu, wymianę okien i drzwi, modernizację lub budowę węzła cieplnego, modernizację lub budowę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Średnia redukcja zużycia energii końcowej wyniosła około 50%, a przewidywane oszczędności kosztów to ponad 350 tys. zł/rok.

W latach 2018-2019 realizowany jest projekt obejmujący termomodernizację 3 budynków: Przedszkola nr 44, Przedszkola nr 35 i budynku Szkoły Podstawowej nr 2. Zakres prac obejmuje m.in. remont i docieplenie stropodachów, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o. i c.w., przebudowę wymiennikowni ciepła, instalację energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na elewacji. Zakładane efekty to zmniejszenie zużycia energii o 571,9 MWh/rok i roczne oszczędności w wysokości 106 806 zł. Dodatkowo, w Przedszkolu Nr 35 zastosowane zostaną panele solarne o mocy 7,0 kW, zdolne wyprodukować rocznie 5,1 MWh energii. Projekt „Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” uzyskał dofinansowanie z RPO WL 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

W kolejnym etapie termomodernizacją objętych zostanie 6 obiektów szkolnych. Spodziewane efekty to zmniejszenie zużycia energii o 1891,2 MWh/rok oraz roczne oszczędności z tytułu opłat za energię w wysokości 290 607,0 zł. Kotłownie gazowe, które są indywidualnymi źródłami grzewczymi dla 4 obiektów zostaną dostosowane do potrzeb opomiarowania i wprowadzenia systemu zarządzania energią w budynkach. W Bursie Nr 7 zostanie wykorzystane dodatkowe źródło energii - panele fotowoltaiczne o mocy 5,2 kW, zdolne wyprodukować ok. 4,7 MWh/rok energii. Pozostałe obiekty zasilane są w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej, dlatego modernizacją objęte zostaną również węzły ciepłownicze. Wyposażone zostaną w systemy zdalnego odczytu energii. Projekt złożony przez Gminę został wybrany do dofinansowania w RPO WL 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Wśród gminnych budynków użyteczności publicznej do termomodernizacji pozostały 53 obiekty, z czego w 2019 r. przewidziano do realizacji 4 obiekty, kolejne 4 w 2020 roku i 1 obiekt w 2021 roku. Działania termomodernizacyjne obiektów użyteczności publicznej podlegających Gminie Lublin będą kontynuowane w miarę możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków do dofinansowania tych zadań.

Gmina Lublin realizując swoje zadania stosuje także środek poprawy efektywności energetycznej w postaci nabycia urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji. Przykładami są:

  1. Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę samochodów na potrzeby Urzędu Miasta Lublin – z dnia 2016-11-25 r. (link do postępowania na BIP)

Kryteria oceny ofert użyte do wybrania najkorzystniejszej oferty obejmowały nie tylko cenę  ale także średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym oraz poziom emisji dwutlenku węgla. Znaczenie tych kryteriów miało łączną wagę 25%.

  1. Działania w zakresie mobilności i transportu miejskiego.

Działania Gminy Lublin w zakresie efektywności energetycznej obejmowały również inwestycje w transport miejski. Realizowany był projekt Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie o wartości ponad 520 milionów zł, z tym 320 mln zł dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Działanie: III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego. W ramach projektu został zakupiony następujący nowy tabor: 100 autobusów (w tym: 27 autobusów przegubowych, 53 autobusy 12-metrowe i 20 autobusów 9-metrowych) oraz 70 trolejbusów, w tym 50 trolejbusów wyposażonych w dodatkowy napęd w postaci baterii akumulatorów. Takie rozwiązanie pozwala na przejechanie tras bez trakcji trolejbusowej, na zastępowanie linii autobusowych przejeżdżających przez centrum miasta i zmniejszanie zanieczyszczenia powietrza. (źródło: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lublin)

Przeciwdziałanie zmianom klimatu

W dniu 10 czerwca 2015 r. w Lublinie, podczas VII Międzynarodowej Konferencji Ecoforum. ,,Po pierwsze środowisko”, podpisane zostało pierwsze porozumienie w ramach projektu Ministerstwa Środowiska pn. „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców”. Porozumienie zawarte między Ministrem Środowiska Maciejem Grabowskim a Prezydentem Miasta Lublin Krzysztofem Żukiem stanowi deklarację udziału miasta w ww. projekcie, który realizowany będzie w ramach indywidualnego programu koordynowanego przez Ministerstwo Środowiska i finansowanego z Programu Operacyjnego “Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014-2020 oraz programów regionalnych. Ponadto, resort środowiska zapewnia możliwość finansowania działań adaptacyjnych w ramach systemu funduszy środowiskowych.

Projekt skierowany jest do największych miast Polski. Takie umowy zostaną podpisane łącznie z 47 miastami. Plany adaptacyjne mogą dotyczyć przygotowania się na gwałtowne opady deszczu, lokalne podtopienia, ekstremalne upały i wichury, opracowania systemów odprowadzania deszczówki czy też zagospodarowania przestrzennego terenów silnie zurbanizowanych, gdyż np. możliwości wchłaniania deszczu przez glebę są tam mocno ograniczone.

Zmiany klimatu niosą realne i wymierne skutki społeczno-gospodarcze dla państw i miast. W przypadku Polski straty przypisywane zmianom klimatu powstałe w latach 2001-2010 wyniosły ok. 54 mld zł. Podjęcie działań adaptacyjnych jest konieczne, aby uniknąć kolejnych strat.  

Od 7 do 29 listopada 2018 roku trwały konsultacje opracowywanego „Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Lublin do roku 2030”. Z projektem dokumentu, wraz z oddziaływaniem projektu Planu na środowisko, zapoznać się można było na:
- na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin https://lublin.eu;
- na stronie internetowej projektu MPA http://44mpa.pl/lublin/;
- w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.lublin.eu/ w zakładce Konsultacje Społeczne.

9 stycznia 2019 r. odbyła się w Warszawie konferencja podsumowująca realizację projektu Ministerstwa Środowiska ,,Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Ogłoszono opracowanie Planów Adaptacji do zmian klimatu dla 44 miast Polski. Podczas konferencji zaprezentowane zostały zbiorcze wyniki analiz przeprowadzonych w 44 miastach biorących udział w projekcie. Więcej na stronie www.lublin.eu oraz  www.44mpa.pl 

 

Europejska Nagroda Energetyczna

Lublin ubiega się o prestiżowe odznaczenie. Miasto dołączyło do starań o przyznanie Europejskiej Nagrody Energetycznej.

Europejska Nagroda Energetyczna (European Energy Award - EEA) to system zarządzania jakością i certyfikacji dla gmin zaangażowanych w zrównoważoną politykę energetyczną, klimatyczną i transportową. EEA jest kompleksowym systemem zarządzania jakością w zakresie efektywności energetycznej obejmując takie dziedziny jak planowanie przestrzenne, dostawy energii, transport, a nawet komunikację i współpracę.

25 września 2018 roku w Lublinie odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Energetycznego składającego się z przedstawicieli Urzędu Miasta oraz miejskich spółek i jednostek: LPEC, ZTM, MPWiK i ZdiM. Zewnętrzni eksperci Krajowej Agencji Poszanowana Energii zaprezentowali założenia i kolejne etapy oceny spełniania kryteriów nagrody, a w trakcie następnych spotkań będą kierować i moderować proces certyfikacji. Pod koniec procesu zewnętrzni audytorzy ocenią postępy i starania miasta aby zdecydować o kształcie i stopniu wyróżnienia.

Gminy uczestniczące w programie IMPLEMENT, który wspiera ubieganie się o EEA, uzyskują dostęp online do narzędzia EEA wpierającego zarządzanie w gminie wraz z katalogiem kryteriów ułatwiających planowanie zadań. Odpowiednie kryteria są standaryzowane na poziomie europejskim, ale dostosowane na poziomie lokalnym - pozwala to na międzynarodową analizę porównawczą, która uwzględnia potencjał gmin do działania. Program wspierają Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

Czteroletni proces starań o prestiżową nagrodę będzie okazją do wyznaczania i realizacji celów z zakresu efektywnego zarządzania energią, ochrony klimatu i zmniejszania zanieczyszczeń powietrza w Lublinie.

Więcej informacji na:

https://www.kape.gov.pl/page/implement-1
http://www.european-energy-award.org/eu-project-implement/

ekoLublin logo

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie

Gra Super Eko

Akcja Moje Miasto to też Twój dom